Portrett Peter Oma
Portrett Peter Oma

Vindkraftplanene på Andmyran viser hvor bakvendt dagens konsesjonsordning er

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Når dagens miljø- og klimaforskning overstyres av gamle avtaler, er noe alvorlig galt.

Kronikk av: Peter Oma, friluftsfaglig rådgiver i Norsk Friluftsliv
Foto: Wanda Nordstrøm

Regjeringen har lovet at de skal gjennomgå konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land. Det er på tide, for mye er galt med dagens system. Utbyggingsplanene på Andmyran er et av de mest skremmende eksemplene vi har.

Myr – Norges svar på regnskog

På Andøya ytterst i Vesterålen finner vi en av Norges største sammenhengende torvmyrer. Med sitt myldrende liv av ulike planter, sopp, insekter og fugler, er Andmyran et unikt naturområde. En rekke plante- og dyrearter i Norge har slike myrer som sitt eneste levested. Mange er i dag utrydningstruet, som resultat av nettopp nedbygging.

I tillegg til å romme et rikt biologisk mangfold, har myra også andre unike egenskaper som vi mennesker nyter godt av. Den demper blant annet flom og renser vann, helt gratis. Og ikke minst er myr den naturtypen på landjorda som lagrer mest karbon per kvadratmeter – langt høyere enn regnskogen. Det er karbon som ellers ville ha bidratt til global oppvarming.

Med sin enorme evne til å lagre CO2, er myra på mange måter Norges regnskog.

På fem prosent av landarealet lagrer norske myrer karbon tilsvarende Norges årlige utslipp av klimagasser i 66 år.

Da visste vi ikke det vi vet nå

For 15 år siden ble det gitt tillatelse til å bygge ut vindkraft på Andmyra. Den gang hadde vi ikke dagens kunnskap om myrenes viktige rolle for både miljø og klima.

Det har vi heldigvis nå.

Siden 2005 har forskning bidratt med ny og viktig kunnskap om viktigheten av å verne om de myrene vi har. Ser vi til andre land, blant annet Skottland, frarådes ny vindkraftutbygging i urørt myr ut ifra et klimaperspektiv. Både der, i Storbritannia og i Irland kreves det, som en viktig del av søknadsprosessen, at vindkraftprosjekter i myr må estimere karbonutslipp. Her i Norge finnes ingen slike retningslinjer.

Ny kunnskap overstyres av gamle avtaler

Man skulle tro at man i 2019 ville forsikre seg om at man ikke handlet i strid med dagens kunnskapsgrunnlag, før man gjorde uopprettelige inngrep i et naturområde.

Men realiteten er at i dagens konsesjonsordning overstyres ny forskning av gamle og utdaterte avtaler.

For dagens kunnskap om myrenes viktige funksjon har ikke reversert planene om Andmyran vindkraftanlegg. Til tross for at utbyggerne enda ikke har iverksatt prosjektet etter 15 år, fortsetter de å få innvilget søknader om utsettelse. Senest i september i år fikk Andmyran vindkraftanlegg utsatt idriftsettelse til 31. desember 2021.

Dette uten noe krav om en oppdatert utredning av konsekvensene.

Praksisen rundt Andmyran vindkraftanlegg er ikke et enkelttilfelle. I dag har vi i underkant av 40 vindkraftverk som har fått konsesjon, men der utbyggingen ikke har startet ennå. Mange av disse er basert på flere år gamle kunnskapsgrunnlag.

Vindkraftsatsing på kollisjonskurs

Fra politisk hold er det nå et nasjonalt mål å styrke myrenes og våtmarkenes stilling i naturforvaltningen.

I april vedtok Stortinget et forbud mot nydyrking på myr. I tillegg har samtlige partier gitt klare signaler om at også annen aktivitet som ødelegger myr bør forbys.

Likevel er det foreløpig tilsynelatende fritt frem for nedbygging av store, urørte myrområder til «klimaformål». Norges mest myrrike fylke, Trøndelag, kan ifølge NVE stå for cirka en tredjedel av norsk vindkraftproduksjon i 2021. Er det ikke et paradoks at vi bruker millioner på vern av regnskog og restaurering av myr andre steder i verden, mens vi selv tillater utbygging på hjemmebane i klimaets navn?

På tide å oppdatere konsesjonsordningen

Vår kunnskap om natur, miljø og klima utvikler seg i en rasende fart. Det må den også gjøre, om vi skal få bukt med de enorme, globale utfordringene vi står overfor i dag.

Norges energipolitikk spiller en svært viktig rolle i vår del av løsningen på disse utfordringene. Derfor må vi kunne forvente at denne utføres i tråd med den livsviktige forskningen som nettopp er ment å hjelpe oss på veien mot en levelig klode for framtidige generasjoner.

Før vi bygger ut mer vindkraft, bør vi derfor sette langt strengere krav til oppdaterte konsekvensutredninger, helt frem til første spadetak settes i jorden.

Vi kan ikke risikere at umistelige naturområder som Andmyran blir utslettet på grunn av en utdatert ordning. Norsk Friluftsliv forventer nå at departementet beviser at de følger med i timen, ved å stanse utbyggingen på Andmyran og få på plass en ny konsesjonsordning, som ønsker dagens miljø- og klimaforskning velkommen.

 

Del denne artikkelen