vindturbin
vindturbin

Ofrer vi naturen for klimaet er vi like langt

Publisert – Sist oppdatert 05.02.2020
Tekst: Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – Foto: Linn Elise Jakhelln

Ja, vi må kutte i klimautslippene. Men det hjelper lite om vi bygger ned livsgrunnlaget vårt i samme vending.

Vindkraftutbygging på land er en av de mest lønnsomme fornybare energikildene vi har per i dag. Lønnsomhet er også et argument som brukes flittig av vindkraftnæringen. Men er regnestykket reelt?

Hvor meningsfullt er det egentlig å snakke om lønnsomhet uten å ta hensyn til de reelle kostnadene på utbyggingens ødeleggelser av natur- og friluftslivsverdier? Hvor i regnestykket er den reelle verdien av økosystemtjenestene fra intakt natur, eller store turområder som bidrar til fysisk og psykisk helse i et langtidsperspektiv?

Like stor trussel som klimaendringene

Samtidig som det legges opp til å satse på vindkraftutbygging som et viktig klimatiltak, er nettopp denne typen arealforbruk pekt ut som en av hovedtruslene for tap av biologisk mangfold, i en rapport fra FNs naturmangfoldpanel (IPBES).

Rapporten er skrevet av verdens ledende forskere, og er trolig den mest omfattende om naturens tilstand noensinne. Og den er umulig å misforstå: vi mennesker driver en rovdrift på naturen som ødelegger selve grunnlaget som vår økonomi, levebrød, matsikkerhet, helse og livskvalitet er bygget på.

Tap av natur er altså en like stor trussel som klimaendringene.

Les mer: – Krever stans i nedbygging av norsk natur.

Livsviktig natur

Det sies at man ikke kan ikke løse problemer ved å tenke på den samme måten som når man skaper dem. Og det er nettopp vår rovdrift på naturen som har skapt klimaproblemene.

Klimautfordringene og tapet av biologisk mangfold henger uløselig sammen og må håndteres likeverdig.

Norge er forpliktet til å bidra i klimadugnaden på lik linje med andre land. Men kunnskapsgrunnlaget vi har om helhetlige økosystemer, sammenhengende naturområder, artsmangfold og friluftsliv kan ikke forsvare en fremtidig vindkraftutbygging med omfattende og irreversible inngrep.

Forkjempere for vindkraft argumenterer med at vi har dårlig tid. Det stemmer. Men vi kan ikke tillate oss å bygge ned enda mer natur, for naturen vi har rundt oss er selve fundamentet for vår og fremtidige generasjoners eksistens.

Energiforbruket må ned

I takt med klimautfordringene og det grønne skiftet er det behov for fornybar energi. Så hvordan løser vi dette uten å fortsette å drive rovdrift på naturen?

Norsk Friluftsliv mener noe av det viktigste vi kan gjøre nå, både for klima og natur, er å redusere energiforbruket. Det er et stort potensial for energiøkonomisering og energieffektivisering blant annet i skipsfarten, transportsektoren på land og eksisterende bygg. Her kan mye energi spares inn, samtidig som strengere krav til utslipp vil være til fordel for klimaet.

Vi kan benytte oss av potensialet i andre alternative fornybare energikilder til å frembringe ny energi. Vi kan ta lederrollen i teknologiutviklingen av havvind, noe som også har et stort næringspotensial. Gamle eksisterende vannkraftanlegg kan oppgraderes, og vi kan satse på solenergi.

Ja, det koster kanskje mer å benytte seg av disse alternativene per i dag, men ødeleggelse av enorme og livsviktige naturområder for fremtiden er på sikt en langt større pris å betale.

Heimdal bekymret for allemannsretten

Klimautfordringene kan ikke løses ved å bygge ned enorme naturområder til fordel for vindkraftproduksjon, mener Norsk Friluftsliv. Foto: Joe Urrutia

Les mer: – Ja, til naturvennlig fornybarsatsing!

Del denne artikkelen