KOMMENTAR: Kommende regjeringsplattform må sikre natur og friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 01.09.2021
Tekst: Siri Meland – Foto: Paulina Cervenka

Norsk Friluftsliv mener den norske naturen, turkulturen og allemannsretten er viktige nasjonale verdier som kommende regjering bør sikre gjennom sin regjeringsplattform.

Tap av naturmangfold på grunn av menneskelige inngrep er en eksistensiell krise som må løses med kloke politiske beslutninger. Kommende regjeringsperiode blir helt avgjørende for å sikre mer natur for fremtiden, og det er derfor nødvendig med en regjeringsplattform som setter tydelige politiske mål og visjoner for naturen.

Natur er en grunnleggende forutsetning for utøvelse av friluftslivet. Friluftslivet er en viktig arena for rekreasjon og fysisk aktivitet som er åpen for alle, uavhengig av sosial klasse, form og fasong. Opplevelser i naturen er i tillegg godt for den psykiske helsen. Friluftsliv er også den formen for fysisk aktivitet flest sier at de ønsker å gjøre mer av. Friluftslivet kan derfor være en nøkkel til livskvalitet livet gjennom, men er en kulturell kompetanse som må læres, og de frivillige organisasjonene har en helt sentral rolle i dette arbeidet.

For barn og unge kan friluftslivet være en viktig arena for læring, mestring, samhold og naturopplevelser, og legge grunnlaget for å være fysisk aktiv resten av livet.

Man kan få inntrykk av at friluftsliv er noe som skjer helt av seg selv. Faktumet er at våre medlemsorganisasjoner har over 100 000 frivillige, som hvert år bidrar med tusenvis av dugnadstimer for å organisere aktiviteter, merke stier, kjøre løyper, bygge og vedlikeholde hytter. Økonomisk støtte og tilrettelegging fra myndigheter er med på å gi organisasjonene mulighet til å nå flere enn egne medlemmer – å skape mer aktivitet i befolkningen og lære opp nye brukere i friluftsliv.

Under følger 15 punkter som Norsk Friluftsliv mener kommende regjering bør ta inn i sin regjeringsplattform:

 1. Gjennomføre et friluftslivsløft for befolkningens trivsel og helse
 2. Innføre lokale aktivitetsråd
 3. Starte arbeidet med stortingsmelding for friluftsliv i stortingsperioden
 4. Støtte opp om planlegging og gjennomføring av Friluftslivets År 2025
 5. Grunnlovsfeste allemannsretten
 6. Gjennomføre årlige holdningskampanjer om hvordan man ferdes i naturen, med fokus på allemannspliktene
 7. Bruke friluftsliv aktivt i integreringsarbeidet, og som en del av introduksjonsprogrammet
 8. Øke fysisk aktivitet i skolen og fastsette normer for skolens uteområde
 9. Etablere nasjonale planretningslinjer for fjellområder
 10. Styrke kommuner- og fylkeskommuners kompetanse innen natur og miljø
 11. Løfte frem friluftslivet i kommende idrettsmelding
 12. Gjennomføre en utredning av motorferdselloven
 13. Gjeninnføre INON som parameter
 14. Bedre allmennhetens tilgang til strandsonen
 15. Sikre nærnatur og opplevelseskvaliteten i disse

Her kan du lese hele innspillet

 

Del denne artikkelen