Ja til naturvennlig fornybarsatsing!

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020
Tekst: Wanda Nordstrøm – Foto: Marius Dalseg/DNT

Mandag 1. april legger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) frem Nasjonal ramme for vindkraft på land. Omfattende vindkraftsatsing kan endre norsk natur for alltid og gå på bekostning av friluftsliv, reiseliv og naturmangfold. 

Olje- og energidepartementet (OED) har gitt NVE i oppdrag å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Forrige uke møtte olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg en bred allianse av friluftsliv-, natur-, og reiselivsorganisasjoner. De presenterte hvordan fornybarsatsning kan gjøres naturvennlig.

Samlet allianse

Bak initiativet står Den Norske Turistforening, Norsk Friluftsliv, NHO Reiseliv, Naturvernforbundet, WWF Verdens naturfond og Sabima.

– Våre organisasjoner er bekymret for at mye norsk natur kan gå tapt til utbygging av vindkraft. Utbygging av fornybar energi er en viktig del av klimapolitikken, men den må skje på naturens premisser. Vi ber derfor regjeringen satse på klimatiltak med minst mulig tap av norsk natur. Vindkraftanlegg må legges utenom verdifulle natur- og friluftslivsområder, og innsatsen på klimatiltak som ikke krever store naturinngrep må økes», var det samlede hovedbudskapet.

I møtet ble det presentert konkrete råd til hvordan regjeringen kan lykkes med en politikk som både ivaretar hensyn til klima og naturen:

Forslag for en mer naturvennlig fornybarsatsing

  1. Verdifull natur må skjermes i nasjonal ramme for vindkraft!

Etableringen av en nasjonal ramme for vindkraft, som skal peke ut de mest egnede områdene for vindkraftutbygging, er bra for helhetlig planlegging. Men skal rammen bidra til å ivareta naturmangfold, friluftsliv og reiseliv, må verdifulle naturområder ekskluderes. Dette vil for eksempel være inngrepsfrie naturområder, områder med sårbare og truede arter og naturtyper, mye brukte friluftslivsområder og naturområder som skaper store verdier innen reiselivet. Utbyggingen bør heller styres i retning av allerede utbygde og industrialiserte områder.

  1. Sett strengere krav til nye godkjenninger!

Selv om vi får nasjonal ramme, er det behov for at konsesjonsbehandlingen styrkes. I dag godkjennes mange prosjekter som går på bekostning av viktige natur-, friluftslivs – og reiselivsinteresser. Det er ofte mangelfull kartlegging av konsekvenser og uklare kriterier for godkjenning. Regjeringen må sette i gang et arbeid med å gjennomgå konsesjonsprosessen, med sikte på klare krav til kunnskapsgrunnlaget, oppdatert lovverk og veiledere slik at naturhensyn styrkes, og tydelige kriterier for når prosjekter bør avvises på grunnlag av natur- og friluftslivshensyn.

  1. Sats på alternativene – energieffektivisering og fornybar energi med lite naturtap!

Det finnes flere muligheter til å redusere klimautslipp fra energisektoren, uten å ødelegge de mest verdifulle naturområdene våre. Vi ber myndighetene sette i gang en storstilt satsing på energisparing og –effektivisering. Dessuten må det stimuleres til fornybare energiformer som ikke ødelegger store naturarealer, som opprustning av eksisterende vannkraftverk, vindkraftanlegg til havs og andre fornybare energiformer.

  1. Norsk natur fortjener en kunnskapsbasert forvaltning!

For å unngå å miste de mest verdifulle natur- og friluftslivsområdene i Norge, må vi vite hvor de ligger. I dag er kunnskapen om den norske naturen mangelfull. Innsatsen må økes og målrettes for å få på plass et forvaltningsrelevant økologisk grunnkart for Norge og et nasjonalt landskapskart. Det må også stimuleres og legges til rette for frivilliges kartlegging av arter. I tillegg må kartlegging av friluftsområder i kommunene fullføres og forbedres. Dessuten må metoder for verdsetting av natur videreutvikles og tas i bruk, slik at verdiene synliggjøres og tas med i avveiningene i arealsaker, og det må utvikles metodikk for å vurdere samlet belastning.

 

Del denne artikkelen