inkluderings
inkluderings

Integreringsloven – informasjonspakke til kommuner/bydeler

Publisert – Sist oppdatert 19.11.2020

Norsk Friluftsliv har samlet her en digitalpakke med informasjon, inspirasjon og ressurser som vil være til hjelp når kommuner/bydeler skal ta i bruk friluftsliv og frivillighet i introduksjonsprogrammet, og i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Ny lov om integrering

1.januar 2021 trer en ny lov om integrering (integreringsloven) i kraft. Den nye loven regulerer kommunenes ansvar i større grad enn introduksjonsloven den erstatter. Formålet er som før, at innvandrere tidlig integreres i det norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige. Det som er nytt er hvordan det langsiktige målet om økonomisk selvstendighet skal nås – ved å «bidra til gode kunnskaper i norsk og om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidsmarkedet». I tillegg er det spesifisert at innvandrere skal tidlig integreres.

Vi i Norsk Friluftsliv foreslo å lovfeste kjennskap til frivillighet og  friluftsliv i introduksjonsprogrammet, og i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, da vi mener, og har erfaring med, at dette er med på å gi akkurat det loven nå sier – gode kunnskaper i norsk og norsk samfunnsliv.

Dessverre fikk ikke dette forslaget flertall på Stortinget, men departementet skriver at kommunene kan også vurdere å tilby kurs eller opplæring i friluftsliv og forskjellige kurs eller aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner, hvis de mener det kan bidra til at sluttmålet nås. Fysisk aktivitet kan for noen være et hensiktsmessig tiltak for å kunne klare å gjennomføre øvrige tiltak av mer arbeids- eller utdanningsrettet karakter[1].

Kurs i livsmestring

Det som likevel er vedtatt, og nytt, er et kurs i livsmestring. Jamfør § 14 Innholdet i og omfanget av introduksjonsprogrammet. I forskriften, som fortsatt er til behandling, er det foreslått at kurset skal blant annet inneholde kunnskap om fysisk og psykisk helse, den nye hverdagen i Norge. Her passer det veldig godt med en introduksjon til friluftsliv, og engasjement i frivillige organisasjoner.

Mange kommuner har allerede et godt samarbeid med frivilligheten og friluftslivet lokalt, og bruker dette aktivt i introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. I Notodden kommune har de vedtatt en egen Mangfoldsplan hvor økt deltakelse i frivilligheten blant innvandrerbefolkningen er en viktig indikator for å oppnå målsetningen deres om et mangfoldig lokalsamfunn med aktive innbyggere.

I Notodden kommune har de også samlokalisert voksenopplæringen og flyktningstjenesten med frivilligsentralen og utlånssentralen (BUA), og på den måten skapt en god arena for samskaping og samarbeid på tvers av læring, kultur og frivillighet. Under kan du se fra en av deltakerne hvorfor natur er en så god inkluderingsarena, og egner seg så godt i introduksjonsprogrammet.

(nederst i saken kan du finne flere eksempler fra ulike kommuner)

Hvorfor friluftsliv og frivillighet i introduksjonsprogrammet, og i opplæring i norsk og samfunnskunnskap?

Friluftslivsaktiviteter og frivillighet er gode arenaer for integrering og språktrening. Det å bruke friluftsliv og frivillighet i introduksjonsprogrammet, og i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og gi kjennskap til norske turtradisjoner og erfaringer med friluftsliv, vil gi de nyankomne unike nøkler til å bli inkludert i samfunnet, og til raskere å forstå sosiale koder og strukturer.

Ni av ti nordmenn går på tur eller driver andre former for friluftsliv, og vi gjør det i gjennomsnitt to til tre ganger i uka[2]. Imidlertid er det et økende gap i deltakelse mellom høyt- og lavtutdannende, samt personer med innvandrerbakgrunn, i friluftslivet[3]. Dette kan bidra til utenforskap og dårligere sosial mobilitet, som igjen er hinder for god integrering.

Friluftsliv og helse

Mange innvandrergrupper sliter også med store helseutfordringer, blant annet på grunn av for lite kunnskap om ivaretakelse av egen helse, og manglende kunnskap om egnede steder for å være fysisk aktiv. I denne sammenheng er friluftsliv unikt, fordi det stort sett er tilgjengelig over hele landet hele året, er rimelig, og gir store fysiske og psykiske helsegevinster. Fysisk aktive mennesker har også større mulighet til å delta i arbeidslivet og forbli i jobb[5].

I regjeringens stortingsmelding om friluftsliv står det at friluftsliv, spesielt lavterskelaktiviteter i nærmiljøet, kan være en inngang til mer fysisk aktivitet for denne gruppen og til økt integrering[4]. I den sammenheng har også frivilligheten fått en viktigere rolle i opplæring i friluftsliv.

Hverdagsintegrering

Hverdagsintegrering er et av fire innsatsområder i regjeringens integreringsstrategi, og understreker frivillig sektor som en viktig arena for integrering. Som ny-innvandret til Norge har man ikke de samme forutsetningen for å forstå frivillighet og friluftsliv, som de som er født og oppvokst i Norge. Siden den kulturelle bakgrunnen er annerledes, kan for eksempel synet på naturen innebære at skog og fjell kan oppfattes som farlig eller utrygt, samtidig som andre kulturelle normer kan virke begrensende. Dermed har man ikke forutsetningene for å delta på disse arenaene.

Norsk Friluftsliv håper derfor at kommunene nå tar ansvar, og sørger for god hverdagsintegrering, og gir ny-bosatte i kommunen de beste forutsetningene for å kunne delta i lokalt samfunnsliv på lik linje med de andre innbyggerne. På den måten kan de også være med å oppfylle regjeringens integreringsstrategi, friluftsmelding, frivillighetsmelding, og handlingsplan for fysisk aktivitet, med mer.

Og enda viktigere, sørge for gode lokalsamfunn hvor den enkelte føler tilhørighet og deltar aktivt for å bygge felleskap og tillit.

Tiltak

Norsk Friluftsliv sendte tidligere i år ut en hurtigguide til lokalpolitikere ved rullering av planstrategi, under temaet inkludering ble følgende tiltak foreslått og gjentas her:

  • Gjøre friluftsliv til en del av introduksjonsprogrammet, og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap.
  • Etablere en møteplass mellom kommune/bydel, som er i direkte eller indirekte kontakt med målgruppen, og friluftslivet, for å avdekke behov og ønsker, og bidra til bedre tilrettelegging.
  • Etablere en felles fritidsguide/turvenn-løsning, slik at det blir enklere for både privatpersoner og tjenesteområder i kommune/bydel å få mer informasjon om
    hvordan de kan bli mer fysisk aktive i sitt nærmiljø.
  • Lage en plan for å sikre at fritidserklæringen blir oppfylt, slik at alle, uansett kulturell bakgrunn, fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, kan delta i friluftslivet på lik linje med andre.

Under er det ressurser som kan benyttes i undervisningen, samt flere eksempler på hvordan friluftsliv og frivillighet brukes i ulike kommuner

Ressurser

Norsk Friluftsliv har utviklet materiell rettet mot personer med innvandrerbakgrunn. Disse kan egne seg for lærere ved voksenopplæringssentre og andre som har kontakt med innvandrere og flyktninger. Noe av materiellet er også utviklet på flere språk. Materiellet kan lastes ned under eller bestilles (gratis) fra tonje@norskfriluftsliv.no.

Brosjyre_NORSK

Brosjyre_ENGELSK

Faktaark_NORSK

Faktaark_ENGELSK

Faktaark_ARABISK

Faktaark_FARSI

Faktaark_LITAUISK

Faktaark_RUSSISK

Faktaark_SOMALI

Faktaark_THAI

Faktaark_TIGRINJA

Faktaark_URDU

Faktaark_POLSK

Faktaark_VIETNAMESISK

Plakat_Norsk

Hvordan forklarer man hva turkultur i Norge er? Det forsøker brosjyren «Ut på tur – en liten innføring i turkulturen i Norge» å gi et svar på.

Brosjyren er ment som et lite informasjonshefte for de som ikke er så kjent med konseptet tur i Norge. I tillegg til brosjyren, som kommer på både norsk og engelsk, er det også laget en plakat med hvordan man kler seg etter de ulike årstidene.

Brosjyren kan du laste ned her: NORSKENGELSK

Plakaten finner du HER

Allemannsretten er en viktig del av friluftslivet, og Friluftsrådenes Landsforbund har laget et kort som er ment som en hjelp til fremmedspråklige, og oppsummerer hvilke rettigheter du har og hvilke hensyn du må ta når du ferdes i norsk natur. Kortet finnes på 17 ulike språk inkludert norsk, og kan lastes ned under eller bestilles fra marianne@friluftsrad.no.

Arabisk

Dari

Engelsk

Farsi/Persisk

Kinyarwanda

Latvisk

Norsk

Polsk

Portugisisk

Somali

Spansk

Thai

Tigrinja

Tyrkisk

Tysk

Samisk

Swahili

Eksempler

Her finner du flere eksempler på hvorfor og hvordan kommuner bruker friluftsliv og frivillighet som en del av introduksjonsprogrammet.

Hadsel kommune

Hadsel kommune  har hatt friluftsliv som valgfag på introduksjonsprogrammet. Bakgrunnen for dette har vært etter ønske fra deltakerne om å lære mer om friluftsliv i Norge, både fordi de selv har sett hvor viktig friluftsliv er, men også for å bedre forstå barnas skolehverdag og hva de gjør.

Molde kommune og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har utarbeidet et kurs i «Grunnopplæring friluftsliv» som del av introduksjonsprogrammet i Molde. I samarbeid med Flyktningstjenesten får deltakerne innføring i friluftsliv med fokus på viktige og nyttige tema for utøvelse av friluftsliv gjennom hele året.  Kurset går over 10 uker, og hver økt varer i 2-3timer.

Ta kontakt med ditt lokale friluftsråd for å sjekke mulighetene i din kommune, eller kontakt ansatt i Nordmøre og Romsdal friluftsråd som har hatt ansvar for og utarbeidet opplegget i Molde: Liv Synnøve Hoel <liv@friluftsraad.no>.

Stavanger kommune og turistforeningen.

Stavanger turistforening (STF) har fast samarbeid med Johannes læringssenter/Flyktningtjenesten om å ha tur i introduksjonsprogrammet. Hver torsdag går frivillige tur med deltakere i skoletiden for å snakke norsk. De har god tetthet av frivillige slik at de ofte får en til en samtale med flyktningene. De legger ut ukentlig bilder og referat på Facebook https://www.facebook.com/52hverdagsturer/, og under kan du se en film av deltakernes syn på disse turene.

Sikker ferdsel på, i og ved vann. Finnes det krokodiller i Nidelven?

Foto og tekst: Ann Helen Helgemo, Fagleder, Skaun voksenopplæring

Voksenopplæringa i Skaun kommune har voksne elever med innvandrerbakgrunn som elever, både flyktninger og familiegjenforente, som har rett og plikt til undervisning i norsk og samfunnskunnskap. Vi er opptatt av å ta i bruk varierte undervisningsmetoder for at våre elever skal kunne utvikle kompetanse i det norske språk, og om det å leve og bo i Norge. Friluftsliv og nærmiljø er viktige arenaer for oss, i tillegg til klasserom med bøker, smartboard, Ipad, PC, gruppearbeid og alt vi ellers forbinder med tradisjonell skole.

Det å bli kjent i eget nærmiljø og med de muligheter som finnes, kan være krevende når du kommer som innvandrer. Allemannsrett er et fremmed begrep, mange er vant til at land er privat område. Skilting, turstier, frivillige lag og organisasjoner er også ofte fremmed. Ved å ta i bruk friluftsliv og nærmiljø får våre elever direkte kjennskap til hvor de bor og lever, det norske språket utvikles og vi ser positive effekter på det psykososiale læringsmiljøet.

Skaun kommune ligger med nærhet til både fjord og vann, og kompetanse i hvordan man ferdes sikkert på vannet, i vannet og ved vannet mener vi er viktige ferdigheter å inneha. Med bakgrunn i det ligger det fast i vårt årshjul at vi har opplæring i dette. Vi underviser i klasserommet, lærer ord og begreper som oversettes i de ulike morsmål. Deretter er vi ute med praktiske øvelser på, i og ved vann, og har opplæring i førstehjelp. De elever som ønsker får mulighet til å ta utendørs livredningsprøve. Innlegget til Skaun voksenopplæring viser hvordan vi gjennomfører undervisning i sikker ferdsel på, i og ved vann.

Sørreisa kommune og orienteringsklubben

Nybegynnerkurs for flyktninger i Sørreisa!

 

Referanser:

[1] Pro. 89 L (2019 – 2020), s.93.

[2] Miljødirektoratets miljøstatusrapport: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/friluftsliv/

[3] SSB Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/fritid/hvert-3-aar.

[4] Meld. St. 18 (2015–2016) Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet

[5] Vista analyse: Rapport 2017/14 «Fysisk inaktivitet: Hva koster det samfunnet?» side 23

Del denne artikkelen