svenske ministre på elsykkel
svenske ministre på elsykkel
Klima 

– Norge må få en nasjonal ordning for elsykkelstøtte

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Elsykkelstøtten i Oslo har inspirert den svenske regjeringen til å sette av én milliard kroner til en landsomfattende støtteordning for kjøp av elsykler og -mopeder.

Elsykkelstøtten i Oslo har inspirert den svenske regjeringen til å sette av én milliard kroner til en landsomfattende støtteordning for kjøp av elsykler og -mopeder. Nå ber Syklistenes Landsforening om at regjeringen innfører en nasjonal støtteordning også her til lands.

Støtteordningen i Sverige trådte i kraft allerede samme dag som den svenske finansministeren la fram neste års statsbudsjett, 20. september. Støtten blir utbetalt fra starten av 2018. Den svenske regjeringen har satt av 350 millioner kroner til elsykkelstøtten årlig de neste tre årene.

Støtten inngår i «den största investeringen någonsin för ett grönt samhällsbygge», som den svenske regjeringen kaller sin klima- og miljøsatsing. Det gis inntil 10.000 kroner i støtte for hver elsykkel som kjøpes.

Bør kopieres til Norge

Syklistenes Landsforening mener den svenske ordningen kan overføres til Norge.

– Dette kan gjøres «enkelt» ved å kopiere ordningen nå lansert i Sverige, med én endring; at ordningen kun rettes mot innkjøp av elsykler og ikke elmopeder. El-mopeder har allerede moms-fritak som el-kjøretøy i Norge, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

Han viser til at økt transportbehov som følge av økt befolkningsvekst – opp mot én million flere innbyggere de neste 15 årene – ikke skal føre til økte klimautslipp.

– Det er bred politisk enighet i Norge at veksten i persontransport skal tas av sykkel, gange og kollektiv. Dette omtales som nullvekstmålet for personbiltrafikk, og må følges opp med konkrete, effektive tiltak fra politisk hold. Nasjonal elsykkelstøtte er et slikt tiltak, sier Morgan Andersson.

el-sykkel

Foto: Syklistenes Landsforening

 

Erstatter bil, ikke vanlig sykkel

– En «elsykkelmilliard» vil få stor effekt med tanke på antall elsykler og omfanget av bilkjøring og luftkvalitet, påpeker Andersson.

– Elsykkel henvender seg i stor grad til mennesker som ikke sykler fra før. Mange av disse velger nå bil i hverdagen. Elsykkel er et fullgodt alternativ til bil på korte reiser. Verdens helseorganisasjon anser luftforurensing for å være et av vårt tids største helseutfordringer. En stor del av utslippene i sentrale områder kommer fra transportsektoren og personbiler. Også elbiler bidrar til skadelig svevestøv. Sykkel, inkludert elsykkel er det mest bærekraftige, og det eneste helsebringende, transportmiddelet.

Norsk ide

Ideen om en tilskuddsordning i Sverige ble sådd av Andersson, i tett samarbeid med SLFs søsterorganisasjon i Sverige, Cykelfrämjandet.

Forslaget var en oppskalert versjon av tilskuddsordningen som Klimaetaten i Oslo kommune tilbød sine innbyggere i år og i fjor. Syklistenes Landsforening arbeidet i sin tid for at Oslo kommune skulle etablere denne ordningen.

– Her til lands ber vi regjeringen begynne med en nedskalert prøveversjon i 2018, for så å ta den ut i full skala fra 2019, sier Andersson. SLF mener at en støtteordning er nødvendig for å gjøre overgangen fra bil til elsykkel enklere og mer attraktiv. Potensialet er der. Vi må senke terskelen.

– Selv om vi kan få et annet inntrykk fra mediene, stod elsykkel for anslagsvis kun drøye ti prosent av det totale sykkelsalget i fjor. Salget av elsykler øker hvert år, men ikke tilstrekkelig. I flere land i Europa er hver fjerde sykkel som selges, en elsykkel. Det er også et paradoks at du får avgiftsfritak for å kjøpe en elmoped, men ikke for elsykkel, som ikke bare bidrar positivt til miljøet, men også folkehelsen.

Gir nye syklister

Elsykkel er en klimasmart måte å komme seg fram på, framhever miljøminister Karolina Skog (Miljöpartiet) og finansmarkeds- og forbrukerminister Per Bolund (Miljöpartiet) i den svenske regjeringen. Skog sier at sykkelbransjen i Sverige regner med å kunne selge opp til 20.000 flere elsykler i året som følge av «elcykelpremien».

– Erfaringer fra Oslo og andre steder viser at effektiv markedsføring kan få folk til å åpne øynene for elsykkel som et alternativ til bil, kommenterer Skog overfor Dagsavisen.

– Fordi elsykkelen har en tendens til å være forlokkende for folk som ikke tidligere har syklet, kan premien gi tusentalls nye syklister per år, tilføyer hun.

Skog og Bolund mener at elsykler har potensial til å erstatte biler på mange strekninger, for eksempel jobbpendling.

el-sykkel 2

Foto: Syklistenes Landsforening

Gir mer verdi til sykkelveier

I forslaget til Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) i Norge nevnte Statens vegvesen momsfritak på elsykler som et mulig incentiv for å øke sykkelandelen. En slik ordning ble støttet av SLF. Dette forslaget ble imidlertid fjernet fra dokumentet etter behandling i Samferdselsdepartementet og ble aldri forelagt Stortinget i den endelige behandlingen i juni i år. Andersson håper nå på politisk gjennomslag for en støtteordning slik som den i Sverige.

I Sverige skulle Cykelfrämjandets leder, Lars Strömgren, gjerne ha fått støtte til alle typer sykling, men sier at «elcykelpremien» er et skritt i riktig retning..

– Dette er den beste måten å få bilister til å gå over til et fossilfritt og aktivt transportslag. Verdien av å investere i sykkelveier for smidigere og lengre pendling øker som følge av elsykkelstøtten, sier Lars Strömgren.

TØI-rapport 1498/2016 bekrefter at elsykkel gir bedre helse

«Effekt av tilskuddsordning for elsykkel i Oslo på sykkelbruk, transportmiddelfordeling og CO2 utslipp»

«Elsykler bidrar til at folk øker sin sykkelbruk med mellom 12 og 18 km per uke, dersom de bytter ut sin vanlige sykkel, med en elsykkel. Sykkelandelen (sykling som andel av alle reiste km) kan doble seg i forhold til dagens nivå for folk som får støtte til elsykkel. Dette viser data fra den hittil største undersøkelsen som er gjort av elsykkelens effekt på transportmiddelbruk, hvor til sammen 669 nybakte elsykkeleiere er blitt intervjuet.

Dataene viste at CO2-utslippet ble redusert med et sted mellom 440 og 720 gram per dag for hver deltager som fikk støtte til å kjøpe elsykkel av kommunen.»

  • Omtrent halvparten av respondentene mente støttetordningen til Oslo kommune hadde påvirket dem i svært stor grad til å kjøpe elsykkel
  • De som søkte på tilskuddsordningen økte sykkelbruken med 30 prosent, på bekostning av både gåing (- 4 prosentpoeng), kollektivtransport (-10 prosentpoeng) og bil (- 16 prosentpoeng).
  • Kontrollgruppa (folk som ønsker elsykkel, men som ikke har kjøpt) økte også sykkelandelen, men kun med 15 prosentpoeng. Mesteparten av dette skjedde på bekostning av kollektivreiser (-11 prosentpoeng).
  • De framtidige elsykkeleierene hadde en sykkelandel på 5 prosent, og elsykkeleierene (hovedsakelig de samme personene) hadde en sykkelandel på 16 prosent

Ordningen i Sverige

Alle som kjøper elsykkel i Sverige, får statlig støtte på 25 prosent, inntil 10.000 kroner av elsykkelens pris. Ordningen ble presentert i går, da den svenske finansministeren la fram statsbudsjettet for 2018. Det blir satt av 350 millioner kroner årlig til denne ordningen i tre år. Ordningen trer i kraft nå, med utbetaling fra 1.1.2018.

Vår søsterorganisasjon i Sverige, Cycelfrämjandet, utviklet forslaget til ordningen, i tett samarbeid med Syklistenes Landsforening.

Elsykkelstøtten inngår i «Den största investeringen någonsin för ett grönt samhällsbygge», som Regjeringskanseliet kaller sin klima- og miljøsatsing:

http://www.regeringen.se/4a4f13/contentassets/d3fa7729edc0423e846b953d26518477/fakta-pm-den-storsta-investeringen-nagonsin-for-ett-gront-samhallsbygge

Her er punktet om elsykkel (fra side 6):

«Elfordonpremie:
 I städerna finns många olika möjligheter att ersätta bilresor med andra färdmedel. Framförallt i större städer har fler möjlighet att leva och verka utan egen bil. För att på ett kraftfullt sätt förbättra förutsättningarna att pendla och transportera sig klimatvänligt avsätter regeringen 350 miljoner kronor 2018 till en elfordonpremie för köp av elcykel eller elmoped. På så sätt kommer stora grupper av tänkbara cykelpendlare att kunna få tillgång till eldrivna fordon och ha lättare att välja bort bilresor.»

 

svenske ministre på elsykkel

LÆRER AV OSLO: – Erfaringer fra Oslo og andre steder viser at effektiv markedsføring kan få folk til å åpne øynene for elsykkel som et alternativ til bil, sier miljøminister Karolina Skog (Miljöpartiet). Her sammen med finansmarkeds- og forbrukerminister Per Bolund (Miljöpartiet) i den svenske regjeringen. FOTO: JEAN-PIERRE ZEITO

Del denne artikkelen