Innspill til ny stortingsmelding om vindkraft på land

Publisert – Sist oppdatert 14.04.2020
Tekst: Peter Øygard Oma – Foto: Wanda Nordstrøm

Regjeringen har varslet en stortingsmelding om konsesjonssystemet for vindkraft på land. Norsk Friluftsliv er positive, men mener en stortingsmelding bør være et ledd i et større arbeid med å få på plass en helhetlig energiplan.

Norsk Friluftsliv mener det nå er naturlig med en evaluering av hele energipolitikken og hvilke samfunnsverdier som bør vektlegges fremover slik at utfordringene med både klimaendringer og tap av naturmangfold ivaretas.

Energi- og klimatiltak kan ikke lenger bare bli vurdert ut fra en isolert klimagevinst, bedriftsøkonomisk lønnsomhet og markedsinteresser.

De vurderingene som ligger bak beslutningene må i mye større grad ta inn over seg den reelle betydningen og verdien av intakte økosystemtjenester, et rikt naturmangfold og store sammenhengende landarealer har for samfunnet totalt sett.

Før det eventuelt åpnes opp for nye vindkraftprosjekter mener vi regjeringen må få på plass en helhetlig plan som sammenstiller alle former for fornybare energikilder (spare- og energieffektiviseringstiltak, opprusting av vannkraft, solcelle, vindkraft på land og til sjøs og andre teknologier), med utgangspunkt i de løsningene som har minst negative konsekvenser for naturen, folkehelse, bolyst og friluftslivet.

Tydelige målsettinger og politisk vilje fungerer

Siste tids vindkraftutvikling i Norge er et resultat av de politiske målsettingene som er satt gjennom en markedsbasert støtteordning, såkalt elsertifikatordningen i 2012.

Dette er et godt eksempel på at også spare- effektiviseringstiltak og opprusting av eldre vannkraftverk er fullt gjennomførbart så lenge man har tydelige målsettinger og politisk vilje til gjennomføring. For det er fortsatt slik at den mest miljøvennlige energien er den vi faktisk ikke bruker.

Behov for betraktelig forbedret konsesjonssystem

Norsk Friluftsliv oppfordrer Olje- og energidepartementet til å lære av engasjementet knyttet til vindkraft, og innhente forslag til endringer gjennom å lytte til organisasjoner, lokale og regionale myndigheter og andres erfaringer med dagens konsesjonsordning.

Anses vindkraftutbygging på land som et tiltak vi ikke kommer utenom å satse på, mener vi pågående gjennomgang av konsesjonssystemet blant annet må resultere i;

  • Nedskalerte vindkraftprosjekter i form av små anlegg, i industrialiserte områder, i landskap langs etablerte infrastrukturnettverk og på andre arealer der naturverdiene allerede er sterkt forringet.
  • Et konsesjonssystem hvor miljøforvaltningen får en sentral rolle, formalisert ved at konsesjonsvedtaket deles i to, der (1) Miljødirektoratet gir tillatelse til naturinngrepet og (2) NVE gir industrikonsesjonen.
  • Konkrete rutiner som sikrer god dialog med tiltakshaver, berørte aktører og kommunale, regionale og andre relevante offentlige aktører før arbeidet med utredninger og søknad starter.
  • Strengere krav til kvaliteten på konsekvensutredninger. Det må innføres et eget godkjenningsvedtak fra Miljødirektoratet for de miljøfaglige konsekvensutredningene konsesjonssøknaden kan sendes inn.
  • Tydelige kriterier for konsesjon hvor det legges vekt på betydningen og verdien av intakte økosystemtjenester, et rikt naturmangfold, store sammenhengende landarealer, samlet belastning, folkehelse og friluftsliv.

Les hele vårt innspill her

Les felles brev til Olje- og energidepartementet fra natur- og friluftslivsorganisasjonene

Del denne artikkelen