Innspill til energimeldingen

Publisert – Sist oppdatert 05.02.2020

En ny Stortingsmelding om norsk energipolitikk må ta et helhetlig grep som ser sikker energiforsyning, klimaendringer og tap av naturmangfold i sammenheng. – Vi kan ikke løse et problem med tiltak som forsterker andre problemer. Dette må energimeldingen ta på alvor, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.  Norsk Friluftsliv har derfor tatt opp noen viktige… Read more »

En ny Stortingsmelding om norsk energipolitikk må ta et helhetlig grep som ser sikker energiforsyning, klimaendringer og tap av naturmangfold i sammenheng. – Vi kan ikke løse et problem med tiltak som forsterker andre problemer. Dette må energimeldingen ta på alvor, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.  Norsk Friluftsliv har derfor tatt opp noen viktige temaer (i tilfeldig rekkefølge), som vi mener det er avgjørende at energimeldingen fra Olje- og Energidepartementet tar opp på en relevant måte:

 

Helhetlig melding: Verden står i dag overfor en rekke alvorlige miljøutfordringer. Dette gjelder blant annet klimaendringer og tap av naturmangfold. Disse utfordringene gjør at vi må finne fram til effektive tiltak som ivaretar flere hensyn på en gang.

Verdsetting av natur- og friluftslivsinteresser: Naturen er selve livsgrunnlaget for menneskets eksistens og leverer en rekke økosystemtjenester som vi er helt avhengig av, jfr. NOU 2013:10 – Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester. Det er derfor avgjørende at natur- og friluftslivsinteressene blir verdsatt på en måte som gjenspeiler de faktiske verdiene i alle prosesser og tiltak som berører norsk natur.

Energieffektivisering: I Norge er det et meget stort potensial for energisparing og energieffektivisering. Dette potensialet må utnyttes før det kan tillates nye utbygginger som går utover viktige natur- og friluftslivsinteresser.

Modernisering av lovverket: For at hensynet til natur- og friluftslivsinteressene skal ivaretas på en god måte, er det behov for en modernisering av lovverket. Dette gjelder særlig energiloven. Her må det blant annet inn et nytt formål om å sikre en bærekraftig utvikling, herunder hensynet til klima og naturmangfoldet.

Kunnskapsgrunnlaget: For å ta hensyn til natur- og friluftslivsinteressene i energisaker og i alle andre saker er det behov for et godt kunnskapsgrunnlag. NVE fikk nylig utarbeidet en rapport som har gjort etterundersøkelser av flora og naturtyper i elver med planlagt småkraftutbygging, jfr. NVE rapport 102 – 2015. Den viser at kunnskapsgrunnlaget for å ta gode avgjørelser i svært mange energisaker er for dårlig.

Medvirkning: Natur- og friluftslivsorganisasjonene opplever at det kommer en stor flom av energisaker på høring. Dette er saker som ofte har store negative konsekvenser for natur- og friluftslivsinteressene. Natur- og friluftslivsorganisasjonene, som er avhengig av frivillig arbeid på fritiden, er også ofte de eneste som ivaretar allmennhetens interesser i slike saker og kjemper mot mektige kommersielle aktører med store ressurser. Disse aktørene har ofte store økonomiske gevinster ved utbygging av energiprosjekter. Utbyggernes interesser er ikke nødvendigvis sammenfallende med interessene til samfunnet for øvrig. Dette er et stort demokratisk problem som meldingen må ta på alvor.

 

Les hele innspillet til ny energimelding fra Norsk Friluftsliv her

Del denne artikkelen