I naturen er alle velkomne

Publisert
Tekst: Tonje Refseth – Foto: Marius Dalseg/DNT

På tur får folk naturopplevelser, samtaler, mestringsfølelse, nettverk og en opplevelse av å høre til.

I 2019 gjennomførte DNT en kampanje de kalte «I naturen er alle velkomne». DNT ville nå ut til personer som tradisjonelt ikke har vært med på DNT sine turer og arrangementer.

Kampanjen ble gjennomført i forbindelse med inkluderings -og mangfoldsåret i DNT. Inkluderingen av nye samfunnsgrupper inn i friluftslivet sto sentralt i organisasjonen gjennom hele året. Arbeidet med inkludering var gjennomgående, og preget både rekrutteringen til aktiviteter og turtilbudet, samt organisasjons – og kommunikasjonsarbeidet.

Blant alle aktivitetene og tiltakene som ble iverksatt i inkluderings- og mangfoldsåret 2019 løfter DNT særlig fram kampanjefilmen «Fareshta» fra Afganistan. Hun hadde ingen erfaring fra å gå ute i naturen fra hjemlandet og begynte å gå på tur for å takle utfordringer, få nettverk og lære språk. Hun sier at hun har begynt et nytt liv etter å ha begynt å gå på tur.

I arbeidet med kampanjefilmen ble brukerperspektivet i høy grad ivaretatt. Fareshta Shaheed og andre personer med innvandrerbakgrunn har bidratt i forberedelse og utvikling av kampanjen, og slik bidratt til at den treffer målgruppen, bl.a. ved at folk kan kjenne seg igjen og bli inspirert.

Fra kampanjefilmen «Fareshta». Foto Martin Dalseg Sætre

Verktøy

Kampanjen ble gjennomført med tilskuddsmidler fra IMDi, og var en del av prosjektet «Et flerkulturelt DNT», og DNT sin strategi for å gjøre organisasjonen og deres tilbud sterkere på mangfold og inkludering.

IMDi har presentert kampanjen på sine nettsider som «god praksis», og vurderer at de positive resultatene av kampanjen henger sammen med DNT sitt systematiske og lederforankrede arbeid med mangfold og inkludering over flere år. I «Dugnad for et inkluderende friluftsliv» fra 2016 og i strategien «Veivalg 2019-2023», er inkludering løftet fram som en sentral verdi.

Parallelt med kampanjen har DNT gjennomført flere tiltak for å styrke DNT sitt arbeid med mangfold og inkludering. Det er summen av, og samspillet mellom disse tiltakene IMDi vurderer som viktige for DNT sine gode resultater:

  • Veilederen “Slik blir alle med», er blitt utviklet med bakgrunn i beste praksis fra foreningenes inkluderingsarbeid, og inneholder eksempler på hvordan lokalforeninger har lykkes med å inkludere innvandrere og flyktninger
  • Med utgangspunkt i ALLEMED – en nasjonal dugnad mot bekjempelse av barnefattigdom – har DNT utviklet inkluderingsverktøyet «ALLE MED I DNT»
  • En handlingsplan for mangfold og inkludering er utarbeidet og skal sikre systematisk og langsiktig organisasjonsutvikling på feltet.
  • Nye retningslinjer for valgkomiteen, der inkludering står sentralt, er vedtatt. Dette er viktig ettersom komiteens oppgave er å finne kandidater til organisasjonens styre, og kan bidra til at valgkomiteen i større grad foreslår kandidater med innvandrerbakgrunn når nye styremedlemmer skal velges.
  • DNTs satsning på mangfold i egen organisasjon gjenspeiles også i deres etikkregler og i deres stillingsutlysninger.

Her kan man se mer om kampanjen, og filmen om Fareshta.

 

Vi i Norsk Friluftsliv håper denne kampanjen, og de ulike tiltakene DNT har gjennomført, kan være til inspirasjon for andre organisasjoner som bruker naturen som inkluderingsarena.

Del denne artikkelen