Hva er et år verdt?

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Hva er et år med god livskvalitet verdt? Ved planlegging av folkehelsetiltak og i vår sammenheng verdien av tiltak som fremmer fysisk aktivitet i befolkningen, er det interessant å se kostnadene opp mot en samfunnsøkonomisk gevinst. Helsedirektoratet verdsetter et kvalitetsjustert leveår til 1,12 mill.   Hvordan regner man på den samfunnsøkonomiske verdien av aktivitetstiltak? Er det… Read more »

Hva er et år med god livskvalitet verdt? Ved planlegging av folkehelsetiltak og i vår sammenheng verdien av tiltak som fremmer fysisk aktivitet i befolkningen, er det interessant å se kostnadene opp mot en samfunnsøkonomisk gevinst. Helsedirektoratet verdsetter et kvalitetsjustert leveår til 1,12 mill.

 

Hvordan regner man på den samfunnsøkonomiske verdien av aktivitetstiltak? Er det mulig å beregne verdien av liv og helse?

 

Friluftsliv og fysisk aktivitet øker livskvalitet her og nå. For mange gir det også et lengre liv og med mindre sykdom.  Staten bruker ulike regnemetoder for å finne ut om tiltak som begrenser skader og dødfall, eller øker livskvalitet er «lønnsomme». Ingen kan sette en riktig prislapp på et liv. Men for modellberegning bruker Veidirektoratet, Helsedirektoratet og andre sektorer kroneverdier på et liv og et «kvalitetsjustert leveår» for å vurdere samfunnsnytten av tiltaket.

 

Finansdepartementet utgav 30.4.14 rundskriv R-109/14 som bl.a. omtaler verdien av liv og helse. Hver sektor kan i tillegg utarbeide egne sektorveiledninger med egne veiledninger.

 

Rundskrivet sier at alle sektorer skal benytte verdien 30 mill 2012-kroner for et statistisk liv (uavhengig av alder). For tiltak spesielt rettet mot barn kan dobbelt beløp benyttes. Verdien skal oppjusteres tilsvarende vekst i BNP pr innbygger angitt i siste «Perspektivmelding» fra Finansdepartementet.

 

Helsedirektoratet har som egen sektor anslått et verdien av et kvalitetsjustert leveår til 1,12 millioner kroner, og har vist i et notat til Vegdirektoratet 2014 hvordan dette kan brukes for å anslå positive helseeffekter av gang- og sykkeltiltak.

 

Helsedirektoratet bekrefter 10.10.14 (Sælensminde) at tallet på et kvalitetsjustert leveår benyttet i rapporten «IS-2167 Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet» side 40-41 er for lavt. Det baserte seg på verdien av et statistisk liv var 15 mill. I og med at Finansdepartementet i år har oppjustert dette til 30 mill 2012-kroner, har Helsedirektoratet endret verdien av et kvalitets justert leveår (QALY) til 1,12 mill.

 

Helsedirektoratet har i ovennevte rapport anslått verdien av å få alle inaktive eller delvis aktive til å bli aktive til 406 000 QALY. Den samlede samfunnsøkonomiske gevinsten vil da utgjøre over 455 milliarder kroner årlig!

 

Alle slike tall som baserer seg på betalingsvillighet for å redusere mulighet for skader eller dødsfall bør brukes med en viss omtanke. Men de gir en god indikasjon for alle som planlegger helsefremmende tiltak for å se samfunnsnytten av investeringen.

 

 

Kilder:

Helsedirektoratet: Er det mulig å beregne verdien av liv og helse?

Helsedirektoratet: 29.1.14 – Innspill til Statens vegvesen. Innspill til ny oppdatering av reduserte helsekostnader for gående og syklende, samt konsistensvurderinger av verdsetting av liv og helse anvendt i ulike sammenhenger…

Finansdepartementet: 30.4.14 Nytt rundskriv om samfunnsøkonomisk analyse

Direktoratet for økonomistyring: Om samfunnsøkonomisk analyse Her finnes også lenke til en sektorovergripende veileder for samfunnsøkonomiske analyser i staten  (september, 2014)

Del denne artikkelen