aklungen
aklungen

Gode eksempler

Publisert – Sist oppdatert 19.02.2018

Her finner du konkrete, gode eksempler på ulike tiltak fra våre Nordiske land. Vi har delt dem inn i fire fokusområder: utendørspedagogikk, forebygging, psykisk helse og grøntområder. Utendørspedagogikk Naturvejledning Danmark har ca 350 naturvägledare, som är knutna till kommuner, statskontor, museum eller organisationer. Ca 325 av dessa har tagit ”naturvägledarutmärkelsen”. Naturvägledaren arbetar med många olika… Read more »

Her finner du konkrete, gode eksempler på ulike tiltak fra våre Nordiske land. Vi har delt dem inn i fire fokusområder: utendørspedagogikk, forebygging, psykisk helse og grøntområder.

Dansk flagg

Utendørspedagogikk

Naturvejledning

Danmark har ca 350 naturvägledare, som är knutna till kommuner, statskontor, museum eller organisationer. Ca 325 av dessa har tagit ”naturvägledarutmärkelsen”. Naturvägledaren arbetar med många olika målgrupper och på många olika vis, men de har alla som mål att få ut den danska befolkningen i naturen och förmedlar vidden och upplevelsen av att vara i naturen. Folkhälsa är också inskrivet i naturvägledarens handlingsplan för 2100-talet.

Grønne spirer

En grön markeringsordning för barn i åldern 0-6 år. Målet är en grönare och sundare vardagskultur i barninstitutioner med naturen som medspelare.

Poster i skoven – en skattejakt

«Poster i skoven» är en enkel skattjakt, som hjälper till att lära känna skogen. Den vänder sig till familjer och motionärer. Skattjakten är en bra anledning till en skogstur. Den passar även till skolklasser och andra organiserade grupper. Poster i skoven är utarbetat av Dansk Orienterings-Forbund i samarbete med Dansk Skogförening och Skov og Naturstyrelsen, och stöttas ekonomiskt av Friluftsrådet og Danmarks Idrottsförbund.

Skoven i skolen

Idéer till undervisningsmaterial i skogen för skolelever på alla nivåer. Hemsidan är den mest nyttjade idébank för uteaktiviteter.

Udinaturen

En webbsida av skov- og naturstyrelsen og naturvejlederordningen, där naturvägledare och andra kan annonsera om turer och aktiviteter i naturen.

Udeskole

Ett nätverk som försöker påverka danska skolor till mer uteundervisning. Det görs bland annat genom att samla forskningsresultat och undervisningsmaterial och genom att hålla konferenser.

Legepatruljen.dk

Legepatruljen har et mål om at få børn til at bevæge sig mere i løbet af skoledagen gennem leg i frikvartererne. De ældre elever bliver uddannet til legepatruljer på én-dagskurser. Tilbage på skolen er det legepatruljens opgave at sætte gang i legen for de yngre skoleelever.

Fysisk aktivitet på resept/forebyggende og behandlende helsetjenester

Sund By Netværket

Sund by netvaerkket är ett nationellt forum för samarbete om utveckling, koordinering och implementering av det lokala folkhälsoarbetet med fokus på sund kost och fysisk aktivitet.

Les mer her: Om Sund by

Kampanjen Get movin (60 minutter om dagen)

Varje år håller Sundhedsstyrelsen en kampanj med fokus på barn och ungas motionsvanor.

Grøntområder i byene

Hälsospåret

”Skov- og Naturstyrelsen” i Danmark introducerar Hälsospåret i de statsägda skogarna
På Skov- og Naturstyrelsens hälsospår kan man löpa en kort runda och därefter få sin kondition testad.
Nordsjälland, som är en av 19 regioner, satsar på 8 Hälsospår i skogsområden som ligger mycket nära tätorterna. Det är framför allt Hilleröd, Frederiksværk och Helsinge, som kommer att ha glädje av dessa Hälsospår. Förhoppningsvis blir detta en succé så att alla de andra 18 regionerna snabbt kan följa efter med ytterligare Hälsospår över hela Danmark.

10 goda råd

Skov og naturstyrelsen webside gir överblick över de ute aktiviteter man kan nyttja/bruka på statens arealer. 10 goda råd til hur du får mig med ut i naturen.

Motionsslangen

Motionsslangen er ett gott exempel på aktivitet av lokal styrka, lokalt engagemang och naturkvalitéer. Turen går genom stadsnära skogar, maker och en del av staden, og i visst städer är det extra uppgifter under vägen som tex hinderbanor etc.

Cykelleg

Skoj cykelträning för alla barn

 

Finsk flagg

 Utendørspedagogikk

Var möts hälsa och friluftsliv?

Friluftsliv, att vara utomhus och röra på sig, några timmar eller flera dagar, är uppiggande och upplevs som synnerligen hälsosamt, ett sätt för många att må bra. Denna text fokuserar sig på detta synsätt samt försöker svara på frågorna varför man anser att friluftsliv är hälsofrämjande.

Fysisk aktivitet på resept/forebyggende og behandlende helsetjenester

Fit for life

Det riksomfattande programmet I form för livet, IFFL (KKI på finska) hjälper personer över 40 år att börja motionera och förverkliga en fysiskt aktiv livsstil. Programmets målsättning är att förbättra den arbetsföra och den äldre befolkningens hälsa och välmående genom fysisk aktivitet i vardagen samt intressemotion.

 

Norsk flagg

Generelt

Friluftsliv for mennesker med funksjonsnedsetting

En rapport fra FL, erfaringer fra Friluftsrådenes arbeid.
«På side 6 i rapporten har vi oppsummert 15 erfaringer og tilrådinger som vi håper vil være til nytte i dette viktige arbeidet.» (Morten Dåsnes, daglig leder FL)

Utendørspedagogikk

Læring i friluft

Læring i friluft er Friluftsrådens og Friluftsrådenes Landsforbunds felles produkt for å bidra til flere og bredere uteaktiviteter for førskoler, grunnskoler andre, med utgangspunkt i friluftslivskompetanse. De mener at ”Læring i friluft” bidrar til en aktiv prosess der barn og unge lærer om virkeligheten samtidig som de sosiale relasjonene barn seg i mellom og barn og voksne i mellom forbedres. Barna blir mer fysisk aktive, de har større naturkontakt og får en større forståelse for relasjonen mellom natur og mennesker.

Inn på tunet

Et godt eksempel på hvordan man kan arbeide med natur/opplevelser/helse med gården som utgangspunkt.

Fysisk aktivitet på resept/forebyggende og behandlende helsetjenester

Grønn resept hos Turistforeningen i Norge

Turresepten er DNTs tilbud til mennesker som har fått Frisklivsresept/Grønn resept (heretter bare kalt Frisklivsresept).

Lokal mobilisering

Lokal mobilisering for økt fysisk aktivitet er utviklet av Nordland fylkeskommune med prosjektstøtte fra Helsedirektoratet. Det er et verktøy for kommuner, fylkeskommuner og andre samarbeidspartnere med ansvar for fysisk aktivitet.

Sats på sykkel

Målet er å øke sykling i Norge. Statens Vegvesen har etablert et sykkelbynettverk, som er et nettverk for erfaringsutveksling og kompetanseutveksling. Nettverket er for kommuner og fylker som ønsker å satse på sykling.

 

Svensk flagg

 Utendørspedagogikk

I Ur och Skur

I Ur och Skur är en pedagogisk idé med Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamhet som grund (1-12 år). Idag finns det ca 200 I Ur och Skurenheter över hela Sverige i form av förskolor, familjedaghem skolor och fritidshem för barn och ungdomar mellan 1 och 6 år. I Ur och skur har vunnit Nordiska Rådets natur och miljöpris 2009. I Ur och Skur har verksamhet i Finland också; en svensktalande förskola; Finlands svenska idrott och 5 finsktalande; Soumen Latu.

Naturvägledning

Många längtar till naturen. Men hur hittar man ut i naturen, och hur hittar man in i naturen? Med naturvägledning menas kommunikation, information och andra pedagogiska aktiviteter som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen.

Grön flagg

Grön flagg är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling i såväl undervisning som daglig drift. Med sina 2 000 medlemmar är det också Sveriges största nätverk för skolor och förskolor som arbetar med miljö och hållbar utveckling.

Skogen i Skolan

En skolskog är ett avgränsat område som disponeras av skolan för lektioner och utevistelser. Här kan teorier testas i praktiken. Skolan och markägaren upprättar en överenskommelse där skolan får tillstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter, exempelvis bygga eldplats, bygga vindskydd eller kanske avverka några träd.

Skogen som klassrum/Naturskyddsföreningen

Barn som är ute mycket i naturen är ofta friskare, mindre stressade och har lättare att ta till sig kunskap än andra barn. Därför arbetar vi med att utbilda lärare i utomhuspedagogik. Vi uppmanar också kommuner att bevara skogar i närheten av skolor och bostadsområden.

Naturskoleföreningen

På sidan naturskola.se hittar du information om alla 90 naturskolor som är medlemmar i Naturskoleföreningen. De flesta av naturskolorna har en kommun som huvudman och arbetar mot alla barn och elever i sin kommun. Dessutom ordnar naturskolorna fortbildning i utomhuspedagogik och deltar på många platser i grundutbildningen på lärarprogrammet.

Fysisk aktivitet på resept/forebyggende og behandlende helsetjenester

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept, FaR®, innebär att legitimerad vårdpersonal ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som ett läkemedel. FaR kan användas såväl förebyggande som behandlande och är individuellt anpassat med avseende på dosering och typ av aktivitet. Alla landsting i Sverige arbetar med modellen på olika nivåer och upplägg.

Sett Sverige i rörelse 2001

Fysisk aktivitet på recept, FaR®, innebär att legitimerad vårdpersonal ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som ett läkemedel. FaR kan användas såväl förebyggande som behandlande och är individuellt anpassat med avseende på dosering och typ av aktivitet. Alla landsting i Sverige arbetar med modellen på olika nivåer och upplägg.

Naturpasset

Naturpasset är Svenska Orienteringsförbundets och Sveaskogs gemensamma friskvårdssatsning. Naturpasset står för en trivsam skogsvistelse eller i tätorten med kartan i handen. Det är kartan som är ditt «pass» till naturen och orienteringskontrollerna. Samtidigt som du får frisk luft och motion bidrar aktiviteter som Naturpasset till bättre hälsa och ökat välbefinnande.

Natur i vården

Grön terapi och rehabilitering – en naturlig del av framtidens hälso- och sjukvård? Förstudie för Landstinget i Uppsala län.

Hälsa och hållbarutveckling

Johan Hallberg, läkare och hälsostrateg på Dalarnas landsting har tagit fram 7 landsmärken som kopplar samman hälsa och miljö på ett pedagogiskt sätt.

Grön omsorg

LRF arbetar med Grön omsorg där utgångspunkten är att gården och miljön runt omkring är värdefulla resurser för att erbjuda människor med särskilda behov omsorg och en meningsfull.

Grön arena

Projekt startade i augusti 2006 och är finansierade av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Region Värmland till maj 2011.
Projektet syfte är att ge stöd till personer på landsbygden som har en idé att utveckla verksamheter inom ovanstående områden. Nya företag skapas och redan befintliga företag vidareutvecklas inom konceptet Grön arena. Stödet består av tillgång till enskild rådgivning i affärsutveckling, kompetensutveckling, deltagande i nätverk med nätverksträffar och studieresor främst till Norge för att ta del av deras långa erfarenhet inom liknande verksamhet ”Inn på tunet”.

Alnarps rehabiliteringsträdgård

Alnarps rehabiliteringsträdgård är en fullskalig forskningsmiljö som ligger till grund för fallstudier och metodutveckling inom natur- och trädgårdsterapin. I teamet ingår läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, landskapsarkitekt och landskapsingenjör. Man riktar sig för närvarande till personer med stressrelaterade besvär, olika smärttillstånd samt depression och ångesttillstånd. Rehabiliteringen sker i grupp med 8 deltagare, 4 halvdagar under 12 veckor med en successiv in- och utslussning.

Hälsa över gröna gränser

Ett projekt inom Skogsstyrelsen.

Grøntområder i byene

Hälsospåret

Hälsospåret AB är ett företag som tillsammans med spårägaren erbjuder ett konditionstest. Spåren består av gång/löpslingor på mellan 1-2 km och i nuläget finns 101st spår i Sverige & Danmark vilket innebär att ca 850 000 människor har tillgång till Hälsospår.

Ut i naturen

Storstockholms naturguider, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, erbjuder naturvandringar året runt och runt om i Stockholmsnaturen. Skydda Stockholms gröna kilar!

 

Islandsk flagg

 Náttúruskóli Reykjavíkur

Outdoor education program in Reykjavík. It´s a collaborative project of the city of Reykjavík, the Reykjavík Forestry Association and the Icelandic Environment Association (in Icelandic). The program has materials for all age groups, from preschool up to the 10th grade (age 16). There are also a handful of schools establishing outdoor education facilities in other municipalities, but not as part of an overall program.

The Eco-School project (Greem flag)

Also touches upon outdoor education, although the focus is more on general environmental education. The Eco-School project is supervised by the Icelandic Environment Association (Icelandic only).

Útikennsla

Studentworks in the field of outdoor education.

Reykjaviks Arbetsskola

Här arbetar ungdomar i grönområden på sommaren, de försöker införa information om natur- och hälsa.

Menntaskólinn á Tröllaskaga

A high school which has outdoor recreation on the agenda. Students finish with a diploma in 3 years.

Ferðafélag Íslands

The Icelandic Touring Association. They also have a program for children and outdoor life.

Fysisk aktivitet på resept/forebyggende og behandlende helsetjenester

Lífshlaupið (Motion for Life)

Lífshlaupið is a project that can be devided into three catecoris. 1) Competition for Workplaces, 2) Competition for children schools, 3. Individual competition.

The importance of outdoor life and movement

Many facts on why children and general public should use the natural environment for health and wellbeing.

Friluftsliv og psykisk helse

NFLI Rehabilitation and Health Clinic

Outdoor recreation is part of the overall therapeutic package of the NFLI Rehabilitation and Health Clinic (in English).

Grøntområder i byene

Den grønne og blå stigen

Et samarbeidsprosjekt der man planlegger å lage en sti som skal knytte sammen grøntområdene utenfor Stor Reykjavik området. Det planlegges også en sti langs kysten; den «blå» stien.

Skógræktarfélag Reykjavíkur

Skogbruk Forbund for skogbruket i Reykjavik. Formålet er å arbeide for skog- og landvinning i hovedstaden og andre steder, og opplyse offentligheten om verdien av skogbruket.

Hjólað í vinnuna (Cycle to work)

Cycle to work is a workplace competioin were we encourage peoble to use there own power to get to and from work, that is going by bike, walking, running or even taking the bus.

Lesið í skóginn (Reading the Forest)

Many schools have participated in a project called Lesið í skóginn (Reading the Forest), which is run by the Iceland Forest Service, in collaboration with the city of Reykjavík, Náttúruskóli Reykjavíkur, the Reykjavík Forestry Association and the University of Iceland. One aspect of it is the concept of “neighbourhood forests” – which are forests (or any green space with trees) within walking distance of each school, used for outdoor education and some school events. (Icelandic only).

Græni trefillinn

A report made for the local communities within the Reykjavík area. Græni trefillinn is a concept that includes outdoor recreation and green spaces within the capital area of Reykjavík.

 

 

Del denne artikkelen