Gir støvklut til folkehelsemelding

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Stortingsmelding 34 (2012-2013) «God helse – felles ansvar», gir friluftslivet meget god omtale som virkemiddel i det helsefremmende arbeidet.   Men mye tyder på at meldingen nok en gang blir fest-tale, og lite handling. For å unngå at folkehelsemeldingen skal støve ned i en skuff, overrakte FRIFO støvkluter til Helse- og omsorgskomiteen med Gandhi-sitatet: «An… Read more »

Stortingsmelding 34 (2012-2013) «God helse – felles ansvar», gir friluftslivet meget god omtale som virkemiddel i det helsefremmende arbeidet.

 

Men mye tyder på at meldingen nok en gang blir fest-tale, og lite handling. For å unngå at folkehelsemeldingen skal støve ned i en skuff, overrakte FRIFO støvkluter til Helse- og omsorgskomiteen med Gandhi-sitatet: «An ounce of practice is more worth than tons of preaching».

Friluftslivets fellesorganisasjon avga i dag høringssvar til Helse- og omsorgskomiteen om folkehelsemeldingen (st. meld. 34 (2012-2013) «god helse – felles ansvar»).

 

I sitt svar sa FRIFO blant annet:

 

«Folkehelsemeldingen er kanskje den viktigste meldingen som har kommet i denne stortingsperioden, fordi den så direkte berører oss alle.

 

Det sies at definisjonen på lykke er «god helse og dårlig hukommelse». Det siste er vi ikke så sikre på, men at helse sterkt påvirker livskvaliteten vet vi jo alle.

 

For helsa er inaktivitet er en av hovedutfordringene. Vi vet mye om årsaker, og vi vet mye om tiltak som nytter. Ett fakta er ubestridt; Det er lettere å få folk flest til å gjøre noe de vil, enn noe de ikke vil.

Ipsos MMI gjorde i høst en større undersøkelse, og svarene på et av spørsmålene sier svært mye: Hva slags aktivitet vil folk gjøre hvis de skal øke sitt aktivitetsnivå?

Over to tusen personer svarte på spørsmålet. Undersøkelsen viser at enten man er relativt passiv  eller man er relativt aktiv fra før, så står fysisk aktivitet i natur og i nærmiljøet øverst på ønskelisten.

 

FRIFO er svært glade for meldingen. Den poengterer hva som er hovedutfordringene, og foreslår mange gode hovedgrep for å møte utfordringene. Det store problemet med meldingen er ikke meldingen, men regjeringens politikk rundt den.

Regjeringen er godt kjent med at vi er på vei mot det mange vil kalle en nasjonal folkehelsekatastrofe på grunn av livsstilssykdommer og manglende fysisk aktivitet. Men i praksis gjør regjeringen svært lite med det, bortsett å si mange riktige ord.»

 

FRIFO viste videre til at når Nasjonal Transportplan avsetter 500 mrd til mer stillesittende transport, og 8 mrd til gange og sykkelveier, og i tillegg utsetter vesentlige sykkelveier til sent i perioden, så er det liten tvil hva slags transport det blir mer av.

 

Helse- og omsorgsdepartementet er travelt opptatt med å reprarere helse, og forventer at andre departementer tar et tak i det helsefremmende arbeidet, og vilser bl.a. til Kulturdepartementet (KUD).

 

KUD styrker konkurransebasert aktivitet kraftig, men breddeaktivitet ved friluftsliv for barn, ungdom og inaktive voksne fikk i år kun en påplussing på 1,5 mill. Denne budsjettposten er nå oppe i 14 mill, dvs 0,85 % av idrettsmidlene.

 

Både Helse og Kultur peker på Miljøverndepartementet og sier at de er de som skal løfte breddeaktivitet gjennom friluftsliv. MD holder på med en plan om friluftsliv og folkehelse. Men en av planens forutsetninger er at det IKKE skal brukes mer ressurser. Det blir derfor neppe mer aktivitet av dette.

 

FRIFO omtalte også ansvaret for forebygging som kommunene har fått gjennom samhandlingsreformen.  Men tilbakemeldinger fra kommunalpolitikere tyder på at det ikke kommer noe folkehelseløft uten bundne statlige midler. Kommunene har så mye brannslukking å gjøre innenfor helse og omsorg at å prioritere forebygging 10 år frem i tid er utopisk.

 

FRIFO mener også det er uforsvarlig av enkelte politikere å si at den enkeltes livsstil er kun opp til den enkelte å gjøre noe med. disse glemmer at det er storsamfunnet som får regningene når en stor del av arbeidsstokken ikke er i jobb og mange er avhengig av langvarig pleie og omsorg.

 

Det er ikke mangel på meldinger som er problemet. Det er mangel på handling.

FRIFO mener det er svært viktig at folkehelsemeldingen ikke lider samme skjebne som andre planer og støver ned i en skuff.

 

Og for å forebygge dette, fikk komiteen en symbolsk støvklut med et passende Gandhi sitat: «An ounce of practice is worth more than tons of preaching».

FRIFO avsluttet med å understreke forventningen om at komiteen ikke forsvinner ned i detaljer, men skriver merknader om det vesentlige: om ansvar, om oppfølging og om forpliktende økonomi. FRIFO krevde at det allerede i statsbudsjettet for 2014 avsettes ressurser til oppfølging av meldingen som står i forhold til de kostnadene som påløper og som vil påløpe i årene fremover dersom vi ikke straks iverksetter effektive mottiltak.

 

FRIFO bad komiteen i tillegg bemerke at siden dette er en tverrdepartemental plan, så må det nedsettes et fast politisk tverrdepartementalt samarbeid, i det minste et fast statssekretærutvalg, som sørger for at det blir slutt på at et departement peker på et annet når man spør om ansvar.

 

Til slutt bad FRIFO også om en bemerkning om at friluftsliv som lavterskelaktivitet for folk flest skal være et økonomisk satsingsområde, både innenfor skole, barnehage og SFO, men også gjennom en bred satsing på driftsmidler til frivilligheten. Friluftsliv er en del av den statlige idrettspolitikken. Da må også driftsmidler til friluftsliv kunne sammenliknes med den konkurransebaserte del av idretten.

Del denne artikkelen