Gi en friluftsmilliard til folkehelse!

Publisert – Sist oppdatert 06.02.2020

To resolusjoner ble vedtatt på årsmøtet i Norsk Friluftsliv 12. mai. «Gi naturen større verdi» krever at verdien av natur og friluftsliv tillegges langt større vekt ved interessekonflikter, mens «Gi folkehelsearbeidet en friluftsmilliard» peker i tillegg på de samfunnsmessige gevinstene ved at flere er aktive i naturen. 

Norsk Friluftsliv krever her at Stortinget gjør et krafttak for folkehelsen ved å investere en milliard til tilrettelegging og helsefremmende aktivitet i naturen.

Resolusjon 1:

Gi naturen større verdi 

Naturen er grunnlag og forutsetning for friluftsliv i Norge, og er en kilde til helse og livskvalitet. Naturen er også selve livsgrunnlaget for alt som lever. Det skal det også være for våre etterkommere. Vi må derfor overlate til våre etterkommere et naturgrunnlag i bedre stand enn vi selv mottok det.

Norsk Friluftsliv observerer at viktige naturområder og deler av artsmangfoldet i naturen forringes eller forsvinner i stor hastighet. Næringsutvikling, større feltutbygginger av hytter, energiprosjekter og veier spiser en stadig større del av uberørt natur. Dette blir spesielt tydelig i et større tidsperspektiv. Viktig miljøinformasjon har også manglet i en rekke beslutningsprosesser. Naturen taper i jakten på økonomisk vekst og billigst mulig infrastrukturløsninger. Dette kommer i tillegg til effektene ved menneskeskapte klimaendringer.

Norske myndigheter arbeider nå med tiltak som vil akselerere hastigheten på denne utviklingen. Lover og forskrifter endres slik at det blir vanskeligere å fremme innsigelser på naturens vegne. Nasjonale kontrollorganer svekkes, større myndighet overføres til lokal forvaltning uten at lokal naturforvaltningskompetanse er styrket. Myndighetene vil at beslutninger som berører natur i større grad skal baseres på lokale behov uten å se de nasjonale konsekvensene.

Norsk Friluftsliv krever: 

  • at verdien av natur og friluftsliv tillegges langt større vekt ved interessekonflikter
  • at nasjonale kontrollorganer beholder myndighet til å gripe inn ved ulovlige eller mangelfulle prosesser og til å begrense negative effekter for naturen ved mange lokale tiltak.
  • et større kunnskapsgrunnlag om naturen og en kunnskapsbasert forvaltning.
  • at Stortinget sørger for at fremtidig veiutbygging, energiprosjekter og næringsutvikling blir gjennomført i tråd med naturmangfoldlovens prinsipper, og at alle berørte parter får god anledning til å fremme sine argumenter i prosessene.

Resolusjon 2:

Gi folkehelsearbeidet en friluftsmilliard 

Friluftsliv og naturopplevelser er en viktig del av livet til mange mennesker, med stor betydning for livskvalitet, psykisk og fysisk helse. Friluftsliv er vår viktigste og mest attraktive kilde til fysisk aktivitet og naturens fred og ro. Undersøkelser og samfunnsøkonomiske beregninger viser at friluftsliv har stor verdi for samfunnet og har et betydelig merpotensial til å aktivisere mennesker oftere i naturen. De samfunnsmessige gevinstene ved mer tilrettelegging for aktivitet i natur overgår mange ganger investeringene.

Norsk Friluftsliv krever:

  • at Stortinget gjør et krafttak for folkehelsen ved å investere en milliard til tilrettelegging og helsefremmende aktivitet i naturen.
  • at viktige naturområder med betydning for helse, livskvalitet og stillhet bevares
  • lett tilgang til turveier, grønne områder og strandsone i nærheten av boligområder, for utøvelse av ulike friluftslivsaktiviteter.
  • at kommunene i større grad vedlikeholder friluftslivsområder og øker attraktiviteten ved bruk av områdene
  • at stat og kommune styrker samarbeidet med frivilligheten for å fremme aktivitet i natur
  • at friluftsliv blir en naturlig og regelmessig del av aktivitetstilbudet i skole og barnehage og at kompetansen på friluftsliv styrkes blant de ansatte.

 

Vedtatt på Årsmøtet i Norsk Friluftsliv, 12. mai 2016.

 Foto: Jan Ronald Olsen 

Del denne artikkelen