Norefjell
Norefjell

Galt å bygge hytter i viktige villreinområder

Publisert – Sist oppdatert 05.02.2020
Foto: Torgeir Wittersø Skancke

Den nye regionale planen for Norefjell-Reinsjøfjell bør ha natur og bærekraft i fokus, ikke ønsket om mer hytteutbygging.

Innlegg av: Linda Williamsen, vikarierende fylkeskoordinator i Forum for natur og friluftsliv i Buskerud, Siri Parmann, fagsjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Hans Erik Lerkelund, fagsjef naturforvaltning i Norsk Friluftsliv


Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell var nylig på høring. Formålet med planen er å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av fjellområdene. Villreinen, lokal nærings- og samfunnsutvikling og friluftslivet skal søkes ivaretatt gjennom helhetlige vurderinger. Dessverre har resultatet, etter Forum for natur og friluftsliv i Buskerud, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norsk Friluftslivs syn, blitt en utbyggingsplan for nye hytter, og ikke en plan som sikrer helhetlige hensyn og som ivaretar naturen og villreinen i området.

Villreinen, som Norge har et særlig ansvar for, er en arealkrevende art som stadig blir presset av menneskelig aktivitet. I Norge finnes det 24 atskilte villreinområder, der ti av disse er utpekt som nasjonale villreinområder. Innenfor disse ti områdene er det totalt over 19.000 fritidshus. Bare mellom 2014 og 2018 er det bygd over 850 nye hytter i disse områdene, og det er et stadig press for å bygge flere. Selv om Norefjell-Reinsjøfjell ikke er ett av de nasjonale villreinområdene, er utfordringene de samme. Villreinen har allerede fått redusert sine leveområder betydelig, og mer utbygging i dette området vil sannsynligvis overstige bæreevnen vesentlig. Dersom den regionale planen skal ha noen hensikt, må planen ha villreinen og naturen i fokus, og ikke framstå som en plan for å etterkomme ønsket om ytterligere hytteutbygging fra kommunenes side.

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) lanserte i mars i år en rapport som er umulig å misforstå: Tapet av natur er en like stor trussel som klimaendringene. Tap av natur skjer blant annet på grunn av en stadig bit-for-bit-nedbygging uten at noen tar ansvar for helheten eller den samlede belastningen. Rapportene er klare på at vi trenger mer natur, ikke mindre.

Forslaget til den regionale planen for Norefjell-Reinsjøfjell er ikke tråd med rapportenes konklusjoner og prinsippene om bærekraftig utvikling. Norsk Friluftsliv forventer nå at fylkeskommunen, i samarbeid med kommunene, er seg sitt ansvar bevisst, og utarbeider en plan som tar utfordringene knyttet til tap av naturen på alvor, og som ivaretar hensynet til villreinen og friluftslivet. I tillegg bør regjeringen ta grep for å få bukt med den omfattende hyttebyggingen i viktige villreinområder, og utarbeide statlige planretningslinjer for bærekraftig utvikling i fjellområdene.

Les mer om villrein og hyttebygging her.

Del denne artikkelen