vann
vann

Frykter vannscooterfrislipp

Publisert – Sist oppdatert 12.05.2020

I 2013 ble det tillatt å bruke vannscootere i Norge.  Nå er evalueringen av regelverket for bruk av vannscooter klar, og den samlede vurderingen fra Vista Analyse er at regelverket ikke fungerer fullt ut etter hensikten. Norsk Friluftsliv frykter at den praktiske realiteten blir et frislipp av vannscootere.

I 2013 opphevet Regjeringen forbudet mot vannscootere – etter press fra EU. Bruk av vannscootere er i dag i følge regelverket tillatt så lenge man holder seg minst 400 meter fra land i sjø, og 500 meter fra land i ferskvann.

Det er Vista Analyse som har utført undersøkelsen på oppdrag fra Miljødirektoratet, og på bakgrunn av gjennomgangen i den nye rapporten konkluderes det slik:

-Regelverket ivaretar hensynet til natur og friluftsinteresser, MEN:

Regelverket i varetar ikke de sikkerhetsmessige sidene ved bruk av vannscooter godt nok.

Regelverket er ikke utformet slik at det er mulig å håndheve og kontrollere.

Brukere og publikum opplever at regelverket er vanskelig å anvende i praksis

 

Truer friluftslivet

– Et regelverk som ikke kan håndheves, eller blir håndhevet, mister sin funksjon – og åpner for «motor-anarki» på sjøen. Dette viser at vår sterke skepsis mot regelverket i 2013 var begrunnet. Hvis dette også er et eksempel på hvordan tilsvarende regelverk for snøscootere skal håndteres fremover, er situasjonen skremmende for friluftslivet, sier generalsekretær Lasse Heimdal.

-Når regjeringen gjennom kraftig avgiftskutt i praksis legger opp til at det skal bli enda flere vannscootere på vannet i sommer, kan vi ikke ha et regelverk som ikke fungerer. 

Norsk Friluftsliv forventer nå at Klima- og miljødepartementet ser på regelverket på nytt, og sørger for at sikkerhet blir ivaretatt og at tilstrekkelige ressurser blir satt av til at regelverket kan håndheves.

Frykter frislipp

Norsk Friluftsliv uttalte følgende da regelverket kom: «- En trist dag for de som mener det er nok støy langs kysten fra før. Nye retningslinjer som skal begrense ferdsel nær land blir svært vanskelige å overholde. Norsk Friluftsliv mener det er et viktig prinsipp å begrense motorisert ferdsel som kan være til skade for naturen eller til sjenanse for brukere av friluftslivet.»

Norsk Friluftsliv skrev også i sin høringsuttalelse fra 2013 at «åpning for mer bruk av vannscooter påfører samfunnet store kostnader på grunn av behovet for informasjon, økt tilsyn og kontroll. Norsk Friluftsliv ønsket i utgangspunktet et forbud mot bruk av vannscootere i Norge, og frykter at lovendringen og denne foreskriften i realiteten vil innebære et frislipp av vannscootere i Norge».

Trussel mot den stille naturen

-Stillhet og naturens egne lyder er en viktig kvalitet i naturen som gjør at mange oppsøker sjøen. Jo tettere vi bor, jo viktigere er det å bevare områder med disse kvalitetene. Stillhet er en kvalitet som er under press, og som ytterligere trues av økt motorferdsel. Støy fra vannscooter kan være intensivt da kjøring ofte konsentreres om et avgrenset område. Dette fører til en vedvarende forurensning i form av lyd, påpeker Heimdal.

Her er rapporten fra Vista Analyse

Del denne artikkelen