Friluftspolitikk

Publisert – Sist oppdatert 05.02.2020

Friluftslivet i de nordiska länderna har många gemensamma förhållningssätt och traditioner så som att; de använder sig av samma begrepp (i de flesta av länderna) det existerar en form för rätten till upphälle och vistelse i naturen, antingen baserat på lag eller sedvänjor det är starka kopplingar mellan arbetet att värna om naturen, kulturmiljön och… Read more »

Friluftslivet i de nordiska länderna har många gemensamma förhållningssätt och traditioner så som att;

  • de använder sig av samma begrepp (i de flesta av länderna)
  • det existerar en form för rätten till upphälle och vistelse i naturen, antingen baserat på lag eller sedvänjor
  • det är starka kopplingar mellan arbetet att värna om naturen, kulturmiljön och kulturminnen
  • de flesta länderna har en form av offentlig förankring av fältet
  • de flesta har en välorganiserad mångfald av ideella organisationer

Redan 1983 tog man upp friluftlivet som ett eget tema i det nordiska miljöministeriets program för samarbete på miljösidan för perioden 1983-87. I det sista vedertagna miljöhandlingsprogrammet i Nordisk Ministerråd, nämligen Miljöhandlingsprogrammet för 2009-2012, handlar en av punkterna om stimulering till ett miljövänligt friluftsliv för nya och gamla brukargrupper samt synliggörande och dokumentation av kopplingen mellan friluftsliv och folkhälsa.

Friluftslivet i Norden uppfattas som något bra för välfärden. Det skall skyddas och vara tillgänglig för allmänheten som ett bidrag till ökad trivsel och bättre folkhälsa. Ett aktivt friluftsliv uppfattas att vara bra både för den enskilde och för samhället som helhet. Att utöva friluftsliv skapar intresse för kvalitet utav utomhusmiljön.  Liksom ökat miljöengagemang är en förutsättning för en bärkraftlig förvaltning av vårt natur- och kulturarv.

Friluftsliv har ett klart egenvärde, och för många är det en livsstil. Utöver detta så är det en politik önskan att utveckla friluftslivet potential till att också uppnå andra viktiga samhällsmässiga mål, så som bärkraftlig utveckling, bättre folkhälsa, mer kvalitet och trivsel i skolan, bättre fysiska villkor för barn och ungas uppväxt, ny näringsverksamhet m.m.

Målet med friluftlivspolitiken är att främja ett friluftsliv för alla, i vardagslivet och i harmoni med naturen. De politiska myndigheterna och friluftslivsorganisationerna är eniga om att ta till vara möjligheterna för ett aktivt friluftsliv genom:

  • säkerställning av areal med nödvändiga kvaliteter och att säkra rättigheter för vistelse och uppehälle i grönområden.
  • att tillrättalägga för och att stimulera motivation till användning av friluftsområdena.

Den nordiska friluftspolitiken bygger på en kärna av icke konkurrenspräglad och icke motoriserade verksamheter som utövas på allmänt tillgängliga naturpräglade områden.

(Bygger på kap 1 ”Friluftsliv i Norden” i rapporten ”Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse”)

 

Del denne artikkelen