Friluftsliv og psykisk helse

Publisert – Sist oppdatert 05.02.2020

«Frisk i naturen» er fortsettelse av prosjektet «Friluftsliv og psykisk helse», et avsluttet prosjekt under det nordiske miljøprogrammet, om forholdet mellom friluftsliv og psykisk helse. Her er kan du lese mer om prosjektet fra 2005. Høsten 2005 lanserte den norske Regjeringen sitt formannskapsprogram i Nordisk Ministerråd for 2006:”Fornyelse og samarbeid i Nord-Europa” – som ett av flere tiltak… Read more »

«Frisk i naturen» er fortsettelse av prosjektet «Friluftsliv og psykisk helse», et avsluttet prosjekt under det nordiske miljøprogrammet, om forholdet mellom friluftsliv og psykisk helse. Her er kan du lese mer om prosjektet fra 2005.

Høsten 2005 lanserte den norske Regjeringen sitt formannskapsprogram i Nordisk Ministerråd for 2006:”Fornyelse og samarbeid i Nord-Europa” – som ett av flere tiltak under miljø og friluftsliv og psykisk helse.

Forhistorie
Våren 2005 tok Miljøverndepartementet initiativ til et samarbeid med Nasjonalt Senter for Natur – Kultur – Helse (NaKuHel) i Asker om å sette et sterkere søkelys på forholdet mellom friluftsliv og psykisk helse. I programmet ble følgende mål lansert:

Gjennom blant annet å innhente erfaringer fra lokalsamfunn, forskning og ressurspersoner, skal det etableres en plattform for de nordiske lands arbeid med forholdet mellom mellom friluftsliv og psykisk helse i samband med markeringen av ”Friluftslivets år”. Det resulterte i et fagseminar på NaKuHel (Sem i Asker) 6.9.05 med daværende miljøvernminister Knut Arild Hareide i spissen. Den daværende miljøvernministeren var opptatt av at arbeidet måtte føres videre. Det foreligger en rapport fra seminaret og arbeidet som ledet fram til dette. Se: ”Friluftsliv og psykisk helse – rapport fra et utviklingsarbeid i Friluftslivets år 2005”, her

Oppfølgingen kom allerede da den nye Regjeringen lanserte sitt formannskapsprogram i Nordisk Ministerråd for 2006.

Prosjektets mål

Med dette som bakgrunn og utgangspunkt har Nordisk Ministerråd vedArbeidsgruppe for natur, friluftsliv og kulturmiljø (NFK) sammen med Miljøverndepartementet finansiert et prosjekt i perioden 2006 – 2008 med følgende mål:

1. Å lage en oversikt over relevante offentlige og ideelle institusjoner, forskning, ressurspersoner, prosjekter og rapporter og etablere et nettverk i Norden med relevans for hovedmålsettingen.

2. Å planlegge og gjennomføre en nordisk fagkonferanse om temaet høsten 2007 på Sem i Asker (Norge). Her vil en invitere forskere og forvaltere innen friluftsliv og folkehelse til å møte praktikere på de to fagområdene (repr. for organisasjoner, helsepersonell fra særskilte institusjoner og kommunehelsetjenesten, med mer.). Medvirkningsaspektet skal understrekes ved at også representanter fra brukersiden (klienter/pasienter) inviteres med.

3. Med grunnlag i materiale fra de foregående fasene.

Plattform for det videre arbeid
Bak begrepet ”plattform” ligger det en erkjennelse av at vi i Norden har mangefelles betingelser; ressurser, verdier, kvaliteter og erfaringer som positivt kan fremme den allmenne helse. Forskere peker på at mange av dem er knyttet til vårt natur- og kulturgrunnlag.
Eksempler på positive, fysiske miljøforhold som kan bidra til overskudd og sette oss i stand til å mestre hverdagen, er estetikk og stedskvalitet, kulturminner og kulturmiljøer, naturkontakt og friluftsliv. I tillegg rommer begrepet ”plattform” en antagelse om at det er mange felles trekk ved de folkehelseutfordringer Norden står ovenfor, så som kreft, hjerte-karsykdommer, diabetes, muskel- skjelettlidelser og ikke minst ulike psykiske lidelser.
Spesielt aktuelle problemstillinger innen psykisk helse knytter seg til temaer som arbedsliv/sykefravær, utbrenthet, misforholdet i Norden mellom materiell rikdom og mental/åndelig fattigdom (”lykkeforskning”), rus- og adferdsproblemer (herunder ADHD) ensomhet med mer.
Av disse årsaker bør utviklingen av ny kunnskap, formidling og erfaring og treffsikre metoder være særs godt egnet til å bli løftet fram – koordinert på et nordisk plan. Det er mer effektivt enn å drive i parallell, konkurrerende kunnskaps og metodeutvikling i hvert av medlemslandene. Dessuten kan en slik tilnærming bringe sammen fagfolk og frivillige fra ulike profesjoner og tradisjoner. Utfordringen blir å tenke på tvers av fag- og landegrenser i den hensikt  å identifisere et felles grunnlag, utvikle en felles forståelse (consensus) og stake ut en kurs for det videre arbeid på feltet.

Tiltak og produkter
Prosjektet har hatt ulike faser og milepæler underveis. Nærmere om dette og planene for videre oppfølging av delmålene er omtalt på disse hjemmesidene.

Plattformen består av følgende fem hovedelementer:

  1. Nettverk (etablert på nordisk plan og nasjonalt i Norge)
  2. Forskersamarbeid (Etablert nettverk og prosess i gang med sikte på felles nordisk forskningssamarbeid)
  3. Nordisk tematisk hjemmeside (MD-Norge arbeider for å sikre videre utvikling og drift)
  4. a)Nordisk konferanse gjennomført sept. -07 i Asker, Norge (125 deltagere fra fire nordiske land)
    b) Rapport fra konferansen er publisert og sendt samtlige deltagere og innledere (juni -08), se rapport her
  5. Nordisk rapport om sammenhengen folkehelse og naturopplevelse. Se rapporten her

Prosjektet har ikke hatt til hensikt å generere nye, vitenskapelige data, men å sette sammen tilgjengelig kunnskap til et nordisk manifest som basis for videre policy-utvikling på feltet. Hvordan dette kan omsettes i praksis, må diskuteres i egnede fora og forhåpentligvis med et tverrfaglig perspektiv.

 

 

Del denne artikkelen