Forskning på friluftsliv og inkludering

Publisert – Sist oppdatert 02.08.2019

I 2019 er om lag 18 prosent av landets befolkning innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Omtrent halvparten av disse har ikke-vestlig bakgrunn. Denne kategorien vil utgjøre en større andel av befolkningen i fremtiden, og de har i dag en betydelig lavere deltakelse i friluftsliv enn andre. Hele 44 prosent i denne gruppen driver med friluftsliv… Read more »

I 2019 er om lag 18 prosent av landets befolkning innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Omtrent halvparten av disse har ikke-vestlig bakgrunn. Denne kategorien vil utgjøre en større andel av befolkningen i fremtiden, og de har i dag en betydelig lavere deltakelse i friluftsliv enn andre. Hele 44 prosent i denne gruppen driver med friluftsliv mindre enn en gang per måned, ifølge SSBs levekårsundersøkelse fra 2014. Samme undersøkelse tyder også på at mange innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn foretrekker å utøve friluftsliv i naturområder i nærmiljøet. Friluftsliv, spesielt lavterskelaktiviteter i nærmiljøet, kan være en inngang til mer fysisk aktivitet for denne gruppen og bidra til økt inkludering.

For å kunne tilrettelegge for et friluftsliv for alle, er det viktig å forstå hva som oppfattes som meningsfylt aktiviteter for målgruppen. Under finner du lenker til ulike studier og forskningsrapporter knyttet til tema. God lesing!

Setter mer pris på bynatur enn marka

Mange innvandrere er mer glad i nærmiljønaturen enn «bort fra hverdagen»-friluftslivet, viser nytt temahefte fra NINA-forskere.

Forskning – mangfold og inkludering i friluftslivet

Her kan du lese sammendragene av presentasjonen fra sesjonen om mangfold og inkludering under konferansen «Forskning i friluft» fra desember 2018.

Nye publikasjoner om naturbasert integrering

Følgende publikasjoner presenterer resultatene fra andre fase i prosjektet ORIGIN finansiert av Nordisk ministerråds Terrestere økosystemgruppe (TEG).

Naturbasert integrering- erfaringer og eksempler

Nordisk ministerråds Terrestere økosystemgruppe (TEG) finansierte forprosjektet ORIGIN (Outdoor recreation, nature interpretation and integration in Nordic countries) i 2016 for å øke forståelsen av natur- og kulturøkosystemtjenesters rolle i sosial integrering av innvandrere i de nordiske samfunnen […]

– Friluftsliv kan styrke innvandreres levekår

24.mai kom den nye levekårsundersøkelsen blant innvandrere i Norge. Tallene bygger opp under Norsk Friluftslivs argument om at det trengs en økt innsats for å inkludere flerkulturelle i friluftslivet.

Liker den norske friluftslivskulturen – men deltar ikke

En ny rapport viser at innvandrere i Norge er positive til nordmenns aktive friluftsliv. Samtidig oppleves det vanskelig for dem selv å være med. De største hindringene er lite tid og manglende kunnskap om tilbud – og at aktivitetene oppleves som utfordrende, og utenfor deres rekkevidde.Det viser en […]

Unge med innvandrerbakgrunn deltar mindre i friluftslivsaktiviteter enn unge med norskfødte foreldre

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ga i 2007 ut en rapport om ungdommers oppfatninger om identitet, kulturell orientering, vennskap og sosiale relasjoner, opplevd rasisme og diskriminering, fritidsaktiviteter, bruk av ny teknologi, religiøse og politiske verdier, sa […]

Urbane grøntområder – steder for uformelle og flerkulturelle sammenkomster

En nederlandsk studie fra 2009 har sett på hvorvidt urbane grøntområder fremmer sosialt samhold og hvordan sosial interaksjon og tilhørighet kan bidra til dette samholdet. Resultatene i studien er hentet fra en kvantitativ spørreundersøkelse, samt kvalitative observasjoner og intervjuer, utført i 5 […]

Lavere deltakelse i friluftsliv blant minoritetsbefolkningen

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ga i 2004 ut en rapport om ungdom, idrett og friluftsliv blant ungdom. I rapporten sammenlignes data fra Ung i Norge – undersøkelsene fra 1992 til 2002. Et av hovedfunnene var at ungdommens involvering i det tradisjonelle friluftsl […]

Hvordan kjønn, etnisitet og sosioøkonomiske faktorer påvirker hvorvidt ungdommer går tur i skogen

En norsk studie fra 2011 har sett på hvordan kjønn, etnisitet og sosioøkonomiske faktorer påvirker en populær norsk friluftsaktivitet; å gå tur i skogen. Resultatene er basert på en stor undersøkelse blant ungdom i Oslo, med 11 529 informanter mellom 16 og 19 år. Informantene ble spurt om hvor ofte […]

Ulike kulturer – ulike landskapspreferanser

En nederlandsk studie fra 2009 har undersøkt hvorvidt innvandrere fra islamske land og innfødte nederlendere har ulike oppfatninger av naturen og om de har ulike landskapspreferanser. Resultatene fra studien er basert på 618 informanter og deres svar via et spørreskjema. Studien legger vekt på oppfa […]

Minoritetsungdoms forhold til friluftsliv i skolen

Elisabeth Knappen Naustdal leverte i 2012 en masteroppgave om minoritetsungdoms forhold til friluftsliv, med utgangspunkt i videregående elever med minoritetsbakgrunn som går idrettsfag. Fokuset i oppgaven er hvorvidt ungdommenes hverdagslige praksis er med på å produsere ulik kulturell kapital, og […]

Utfordringer og løsninger for å stimulere personer med minoritetsbakgrunn til å delta i friluftsliv

Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) utarbeidet i 2008 et notat om friluftsliv for etniske minoriteter. I notatet følger en oversikt over aktiviteter som gjennomføres/er gjennomført per 2008 i Norge og andre nordiske land med siktemål å stimulere personer med minoritetsbakgrunn t […]

Mange med minoritetsbakgrunn ønsker mer informasjon om naturområdene for å ta de i bruk

Norsk institutt for naturforskning (NINA) ga i 2009 ut et temahefte som et resultat av et samarbeid med NIBR og NIKU. Målsettingen med temaheftet er å øke forståelsen for friluftslivets betydning i det norske samfunnet, og hvordan sentrale kulturelle, sosiale, økonomiske og ressursmessige endringe

Innvandrerkvinner i Groruddalen holder turgåing som et viktig element i hverdagen

Norsk institutt for naturforskning ga i 2009 ut en rapport om innvandrerkvinners bruk av natur og grønne områder i Groruddalen, og hvilket meningsinnhold ulike grupper tillegger naturmiljøet. Rapporten identifiserer motivasjon for og barrierer mot å ta slike områder i bruk. Resultatene er hentet f […]

Ikke-vestlige innvandreres opplevelse av «fremmedhet» i det tradisjonelle norske friluftslivet

Alan Bendu skrev i 2010 en masteroppgave om hvordan unge ikke-vestlige innvandrermenn i Oslo benytter seg av uteområder for friluftsliv. Studien fremmer holdninger og barrierer som påvirker utfoldelsen av aktiviteter i naturen. Resultatene er hentet fra 8 kvalitative intervjuer av menn i 20 årene […]

Friluftslivets betydning for ungdom med minoritetsbakgrunn

Lise Katrine Jepsen Trangsrud skrev i 2012 en masteroppgave om friluftslivets betydning for ungdom med minoritetsbakgrunn. Resultatene fra studien er hentet fra kvalitative intervjuer med minoritetsungdom i Oslo. Masteroppgaven fokuserer på hvordan deltakelse i friluftsliv kan være et uttrykk for […]

Friluftslivsundervisning for elever med ulik kulturell bakrgrunn

Jonas Herman Gøtz skrev i 2014 en kvalitativ masteroppgave og hvordan elever med minoritetsbakgrunn opplever friluftsliv-undervisningen, sammenlignet med etnisk norske elever. Resultatene er hentet fra intervjuer med 4 elever med etnisk norsk bakgrunn og 4 elever med minoritetsbakgrunn ved to vide […]

Del denne artikkelen