Flertallet vil ikke ha snøscooterlek i viktige friluftslivsområder

Publisert
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Eivind Haugstad Kleiven/DNT

DNT og Norsk Friluftsliv vil ha en slutt på fornøyelseskjøring med snøscooter i populære friluftslivsområder. En ny undersøkelse fra Ipsos viser at de har folket på sin side.

I 2015 kom en endring i motorferdselloven som ga kommunene mulighet til å anlegge løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter.

En evaluering gjort av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i fjor viste at 19 av 34 undersøkte kommuner hadde plassert løypene i viktige eller svært viktige friluftslivsområder. Det til tross for at nasjonale føringer tydelig sier at løypene ikke bør legges til slike områder.

Denne praksisen bekymrer de store friluftslivsorganisasjonene i Norge.

– Når flertallet av kommunene som har anlagt snøscooterløyper velger å plassere disse i viktige friluftslivsområder, sier det seg selv at dette er svært bekymringsverdig, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv.

Støttes kun av 12 prosent

Hun forteller at kontakt organisasjonene har hatt med kommunene viser at også flere enn de 19 kommunene som har svart, har lagt skuterløyper i slike områder.

En nasjonal undersøkelse fra Ipsos viser at friluftslivsorganisasjonene ikke er alene om å synes dette er ugreit.

De ferske tallene viser at kun 12 prosent av befolkningen mener det er greit å legge snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i viktige friluftslivsområder.

– Disse tallene føyer seg inn i en rekke undersøkelser som viser at folk flest ikke ønsker seg motorstøy når de er ute for å oppleve naturen, sier Meland.

Skal gjennomgå lovverket

Stortinget har nylig bedt regjeringen om å revidere motorferdselloven. I begrunnelsen for dette, er hensyn til natur og friluftsliv nevnt spesifikt, sammen med ønsket om økt lokalt selvstyre og mindre byråkrati knyttet til praktiseringen av loven.

Både Norsk Friluftsliv og Den Norske Turistforening (DNT) er glade for at regjeringen vil sikre at kommunene tar hensyn til naturen og friluftslivet i tiden framover.

– Det er et stort behov for tydelige nasjonale føringer som sikrer at folk flest skal kunne oppleve naturen uten å forstyrres av motorferdsel. At Stortinget løfter dette fram som en prioritet, er en seier for friluftslivet, mener Maylinn Stomperud, fagsjef for naturforvaltning i DNT.

En av Stortingets forutsetninger for å åpne for snøscooterkjøring i norsk natur i 2015, var at det ikke skulle gå på bekostning av natur og friluftsliv. Friluftslivsorganisasjonene forventer at regjeringen legger dette til grunn når de nå skal gjennomgå lovverket.

Organisasjonene påpeker også at kunnskapsgrunnlaget knyttet til snøscooterløypenes innvirkning på natur og friluftsliv er mangelfullt, og håper det settes av midler til å forsterke dette.

Del denne artikkelen