Flere får disp i strandsonen

Publisert – Sist oppdatert 12.05.2020

I fjor ble det gitt 1 122 dispensasjoner for bygging i strandsonen. Det er en økning på over 200 i forhold til 2009 da det ble gitt 900 dispensasjoner.

– Det er all grunn til å uroe seg over disse tallene, særlig fordi regjeringen de siste årene har foretatt mange grep for å stramme inn reglene for bygging i 100-metersbeltet langs sjøen, sier generalsekretær i Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO, Lasse Heimdal, i en kommentar til de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå.

– Regjeringen har med den nye plandelen i plan og bygningsloven fra juli 2009 gitt tydelige signaler om at kommunene kunne risikere å bli fratatt dispensasjonsmulighetene, hvis de ikke skjerpet seg . Det er betenkelig at mange kommuner ikke lar seg skremme av dette og fortsetter sin slepphendte dispensasjonspraksis. Når over 1000 utbyggere får dispensasjon hvert år, vil allmennhetens tilgang til den populære strandsonenaturen og det helsebringende kystfriluftslivet begrenses betraktelig over tid, framholder Heimdal.

Han mener at det ansvar vi har for naturen og for folks helse må veie tyngre enn enkeltgrunneiers ønske om å bygge ut og begrense tilgangen til strandsonen.

FRIFO har fortsatt store forhåpninger til at naturmangfoldloven, friluftsloven, den nye plandelen i plan- og bygningsloven og sist men ikke minst innføring av en differensiert strandsonepolitikk totalt sett vil sikre en god forvaltning av strandsonen. Hovedutfordringen vil være om lokalpolitikere har mot og vilje til å bruke det nye lovverket.

Mange kommuner skylder på mangel på ressurser til å følge opp krevende strandsonesaker med komplisert juss. Det er det imidlertid ingen grunn til å gjøre. Også i år betaler Direktoratet for naturforvaltning, DN, i Trondheim advokatregningen for kommuner som har slike saker i kystsonen, langs innsjøer og vassdrag.

For mer informasjon: Generalsekretær Lasse Heimdal, mobil: 95151194

Illustrasjonsfoto: Lars Verket

Del denne artikkelen