Felles innspill til ny handlingsplan for friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 12.02.2020

Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening har nylig levert felles innspill til regjeringens kommende handlingsplan for friluftsliv.

Her er finner du en oppsummering av hva organisasjonene mener bør være hovedfokus i regjeringens friluftslivsarbeid de neste fire årene. En realisering av disse ni punktene vil til sammen gi et viktig bidrag til folkehelse og trivsel i hele befolkningen.

1. Styrke og befeste den norske allemannsretten

Retten til gratis ferdsel, opphold og høsting i utmark skal styrkes ved å grunnlovsfeste allemannsretten, forenkle friluftslovens ferdselsregler, klargjøre grensene mellom innmark og utmark og øke innsatsen for å spre kunnskap om allemannsretten og kompetanse om å ferdes i og bruke naturen.

2. Sikre nærfriluftsområder for alle

For å gjøre friluftslivet lettere tilgjengelig, skal sikring og tilrettelegging av nærfriluftsområder prioriteres. Kommunene skal fastsette varige utbyggingsgrenser mot nære naturområder (markagrenser) og utarbeide turruteplaner som sikrer at ingen bor mer enn 500 meter fra nærmeste tursti. I tillegg skal det føres en streng dispensasjonspraksis i strandsonen.

3. Iverksette en nasjonal stisatsing

For å fremme tilrettelegging og merking av flere turstier, skal det utarbeides en nasjonal stistrategi og veiledningsmateriale for turruteplaner i alle kommuner, og støttes opp om en revidering av Merkehåndboka. Satsingen på nasjonale turstier skal styrkes. Sammen med organisasjonene på friluftslivsområdet skal det iverksettes en nasjonal dugnad for å registrere stier i den offentlige kartbasen.

4. Sikre store sammenhengende naturområder

For å sikre naturgrunnlaget og opplevelsesverdiene i friluftslivet, skal det utarbeides statlige planretningslinjer for fjellområdene, og støttes opp om regionale planer for fjellområdene og etablering av sammenhengende kyststi langs hele kysten. Det skal også utredes hvor det skal etableres nye verneområder og nasjonalparker for å ta vare på et representativt utvalg av norsk natur.

5. Utvide skjærgårdstjenesten for kystfriluftslivet

Skjærgårdstjenesten skal videreutvikles til en landsomfattende ordning som omfatter både arbeidet med forvaltning og drift av friluftsområdene og arbeidet med opprydding av marin forsøpling.

6. Styrke grunnleggende friluftslivsferdigheter og deltakelse i friluftslivsaktiviteter

Øke deltakelsen i friluftslivet, spesielt blant grupper som i dag er lite aktive, ved å støtte opp om friluftslivsorganisasjonenes mangfoldige aktivitetstilbud. Det er også viktig å styrke befolkningens grunnleggende friluftslivsferdigheter og gjøre folk bedre i stand til å ta ansvar for seg selv i naturen. Dette skal gjøres gjennom kampanjer og ved å støtte opp om organisasjonenes formidling av friluftslivskompetanse.

7. Økt digital satsing på friluftsliv

For å senke terskelen til å drive med friluftsliv, styrke sikkerheten og inspirere til aktivitet, skal det støttes opp om lett tilgjengelig digital informasjon om friluftsområder og turmuligheter, både på nett og mobilapplikasjoner.

 

8. Økt bruk av naturen som læringsarena

For å gi alle barn og unge friluftslivsopplevelser og -kompetanse skal naturen i større grad tas i bruk som læringsarena i skoler og barnehager. Elevene skal være fysisk aktive på skolen minst en time hver dag, og friluftsliv skal utgjøre en betydelig andel av dette. Ansatte i skoler og barnehager skal få bedre muligheter til faglig påfyll i bruk av uteskole som pedagogisk metode, og det skal satses på gode utearealer til skoler og barnehager.

9. Styrke frivillighet, friluftslivsorganisasjoner og friluftsråd

Frivillig arbeid er en grunnpilar i det norske friluftslivsarbeidet og har en stor egenverdi. Organisasjonenes økonomiske rammevilkår og medvirkning skal styrkes. Det skal stimuleres til at alle kommuner deltar i et interkommunalt friluftsråd, og det skal settes i gang prøveordninger med aktivitetsråd på kommunalt nivå. Det skal støttes opp om organisasjonens arbeid med å rekruttere, motivere og lære opp frivillige medarbeidere.

friluftsliv

Organisasjonene ønsker blant annet å sikre friluftslivet i fjellområdene. Foto: Linn Elise Jakhelln

Del denne artikkelen