ENERGI

Publisert – Sist oppdatert 17.04.2020

Norge er en stor produsent av energi, og vår storslåtte natur gjør oss tilnærmet selvforsynt med strøm. Energiprodusentene ønsker å øke kraftproduksjonen for å ta ut inntektspotensial i økt eksport. Dette har også vært politisk begrunnet som nødvendige klimatiltak. Det er viktig å fremme fornybar energi. Samtidig er det et stort tankekors at den norske naturens største trussel på kort sikt ikke er klimaendringer, men alle naturinngrepene som gjøres for å demme opp mot dem.

>Les mer

Norsk Friluftsliv mener vi må ta ut potensialet i spare- og energieffektiviseringstiltak før inngrep som innebærer tap av verdifull natur gjennomføres.

I takt med klimautfordringene og det grønne skiftet er det behov for fornybar energi. Vi er forpliktet til å redusere våre klimagassutslipp, men er avhengig av å gjøre dette på en måte som ikke går på bekostning av biologisk mangfold. Verdens ledende forskere, med rapporter fra det internasjonale naturpanelet (IPBES) og FNs Klimapanel i spissen, har det siste året kommet med tydelige konklusjoner: tiltak for å begrense klimaendringene og ivareta livsviktige økologiske prosesser og naturmangfold må gå hånd i hånd, og det må skje nå!

En vellykket energipolitikk må derfor løse begge disse utfordringene på en god måte. Da må dagens energipolitikk også sees i en bredere samfunnsøkonomisk sammenheng. Naturen som arena for friluftsliv, naturmangfold, og god folkehelse må i økonomiske analyser tillegges den store verdien dette har. Likeså hensynet til framtidig klima. Målet er ikke nødvendigvis mer energi, men en god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Det kan vi oppnå på mange måter. Energisparing, energieffektivisering, ny teknologi, opprusting av eksisterende vannkraft, flytende havvind, solcelleenergi og andre energikilder er blant tiltakene som må med i en totalvurdering.

Den mest miljøvennlige energien er den vi faktisk ikke bruker. Men kartlegges det et behov for ny energiutbygging, må dette prioriteres i områder hvor naturkonsekvensene og konfliktene er begrenset.

NORSK FRILUFTSLIV vil:

  • Jobbe for en helhetlig energipolitikk som vekter økonomi, klima, naturmangfold og landareal likeverdig i et totalregnskap.
  • Fremme satsing på spare- og energieffektiviseringstiltak som det mest miljøvennlige og bærekraftige klimatiltaket.
  • At naturens egenverdi, friluftslivet og landskapsbilde i større grad skal vektlegges ved energiutbygginger.
  • Begrense unødvendig tap av verdifulle natur- og friluftslivsområder.

Del denne artikkelen