Turufjell
Turufjell

Dagens praksis truer norsk natur

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Tom Helgesen

En ny rapport fra Riksrevisjonen viser at regjeringens praksis i innsigelsessaker går på bekostning av naturen. – Nå trengs det en endring, mener Norsk Friluftsliv.

Naturen er en grunnleggende forutsetning for utøvelse av friluftsliv. Norsk Friluftsliv jobber derfor for at naturen skal tillegges større vekt i arealforvaltningen.

Områder som jordvern, strandsone, naturmangfold, reindrift, folkehelse og kulturminner, er eksempler på interesser som kan komme under press når arealsaker skal behandles i kommunene. Innsigelsesinstituttet er et viktig virkemiddel for å sikre nasjonale og vesentlige regionale interesser i arealplanleggingen.

15. januar offentliggjorde Riksrevisjonen en undersøkelse av hvordan innsigelser i plansaker blir behandlet. Den viser at bruken av innsigelser for å ivareta nasjonale og viktige regionale interesser i plansaker er strammet inn. Derimot legges det mer vekt på lokal handlefrihet i kommunal arealplanlegging. «Dette kan føre til at de nasjonale målene som innsigelsesordningen skal ivareta, ikke blir fulgt opp godt nok», skriver Riksrevisjonen.

– Disse funnene er i tråd med Norsk Friluftslivs erfaringer med innsigelser, sier Hans Erik Lerkelund, fagsjef naturforvaltning i Norsk Friluftsliv. – Et eksempel er vår klage på planene om hytteutbygging i Turufjell i Flå kommune i Buskerud, hvor vi var svært kritiske til fylkesmannens manglende innsigelse i saken.

Riksrevisjonen er tydelige i sin kritikk av regjeringens praksis. I rapporten kommer de med følgende anbefalinger til Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

  • vurdere om behandlingen av innsigelser fremmer hensynet til nasjonale og vesentlige regionale interesser som innsigelsesinstituttet skal sikre
  • sørge for at fylkesmennenes samordning av innsigelser ivaretar kravene til åpenhet og forutsigbarhet
  • iverksette tiltak for å veilede fylkeskommunene, kommunene og innsigelsesmyndighetene for å sikre at regionalt planforum fungerer etter intensjonen i plan- og bygningsloven og en mer enhetlig praktisering av planforum mellom regionene
  • sørge for bedre styringsinformasjon om innsigelser gjennom tydeligere krav til fylkesmennenes rapportering og å bidra til å forbedre kvaliteten på KOSTRA-tallene om innsigelser
  • sikre bedre kunnskap om kommunenes dispensasjonspraksis

Les hele Riksrevisjonens rapport her.

– Rapporten viser at det trengs en tydelig endring i dagens beslutningspraksis, slik at vi kan stole på at naturinteressene blir ivaretatt på en god måte. Norsk Friluftsliv forventer nå at regjeringen tar funnene på alvor og følger Riksrevisjonens anbefalinger, sier Hans Erik Lerkelund.

Del denne artikkelen