Ber stortinget stanse ny lov

Publisert – Sist oppdatert 13.05.2020

Et lovforslag som vil åpne for fornøyelseskjøring med snøscooter ble i dag oversendt Stortinget for behandling. Norsk Friluftsliv mener lovforslaget er en feil utvikling i bruken av norsk natur. 

Norsk Friluftsliv ber Stortinget sende forslaget til endring i motorferdselloven som åpner for mer snøscooterkjøring i retur – saken er ikke godt nok utredet, mener Siri Meland, friluftspolitisk rådgiver i Norsk Friluftsliv.

Vil føre til mer snøskuterkjøring

Forslaget åpner opp for mer snøscooterkjøring, og kommer i tillegg til eksisterende kjøring. Norsk Friluftsliv mener lovendringsforslaget innebærer en radikal endring i forvaltning av norsk utmark og at det ikke må åpnes for slik kjøring fordi det utgjør en svært alvorlig trussel for natur, friluftsliv og folkehelse. Det vil forringe friluftslivsopplevelsene for et flertall av befolkningen.

-Det er alvorlig at regjeringen ikke lytter til råd fra sterke faglige instanser, og heller ikke egne velgere, friluftslivsorganisasjoner eller flertallet av det norske folk, sier Siri Meland.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft sier at intensjonen i lovforslaget IKKE er mer snøscooterkjøring, men i lovproposisjonen påpeker Klima- og miljødepartementet selv på at konsekvensene er mer snøscooterkjøring, mer ulovlig kjøring, flere ulykker og skader.

-Vi opplever at hensynet til kommunenes selvråderett, snøscooterimportørene, næringsinteresser og enkeltelte brukergrupper går foran de nasjonale natur- og friluftslivsinteressene i denne saken, sier Meland.

Ingen midler til kontroll
Stortinget har tidligere etterlyst større fokus på kontroll og sanksjoner for å begrense ulovlig kjøring.

– Da er det underlig at de ikke prioriterer ressurser og midler til gjennomføring og oppfølging, når konsekvensene av lovforslaget er opplagt. Det finnes ingen ekstra midler kontroll hos Politiet eller SNO (Statens naturoppsyn) i statsbudsjettet for 2015.

-Når myndighetene bevisst ikke prioriterer midler til oppfølging og kontroll, kan det oppfattes som om ulovlig kjøring ikke vil få konsekvenser, sier Siri Meland.

Nasjonale verdier står på spill
Forslaget gir norske kommuner muligheten til å opprette snøscooterløyper for fornøyelseskjøring.

– Mange kommuner sliter i utgangspunktet med begrensede ressurser og mangler naturfaglig kompetanse blant sine ansatte til å forvalte et nytt regelverk godt. Et fåtall kommuner har verdsatt og  kartlagt egne natur- og friluftsområder.

-Norsk Friluftsliv oppfordrer nå Stortinget til å sette på bremsene og sørge for at saken blir forsvarlig utredet før det tas en beslutning, sier Meland.

 

Les lovforslaget.

Del denne artikkelen