Barn i naturen
Barn i naturen

Ber Stortinget investere en friluftslivsmilliard til barn og unge

Publisert

Behovet for en helsepolitikk med fokus på forebygging har aldri vært større enn nå. Det er hovedbudskapet i resolusjonen som ble vedtatt på årsmøtet i Norsk Friluftsliv 11. mai 2017. Grunnlaget for god helse legges i barndom og oppvekst. Det er derfor et stort politisk ansvar å legge til rette for at barn og unge tilbys… Read more »

Behovet for en helsepolitikk med fokus på forebygging har aldri vært større enn nå. Det er hovedbudskapet i resolusjonen som ble vedtatt på årsmøtet i Norsk Friluftsliv 11. mai 2017. Grunnlaget for god helse legges i barndom og oppvekst. Det er derfor et stort politisk ansvar å legge til rette for at barn og unge tilbys rammer som fremmer god helse gjennom helse livsløpet. Fagmiljøer understreker særlig samfunnsnytten av å legge til rette for lavterskel fysisk aktivitet nær der folk bor, og tilrettelegging for friluftsliv er spesielt attraktivt. Friluftslivsorganisasjonene er store frivillige grupper med stor kompetanse på aktivitet og motivasjon, og som daglig legger til rette for et aktivt liv i natur. Denne ressursen kan benyttes mer. Men det trengs sterkere organisering og oppfølging av disse.

Norsk Friluftslivs resolusjon gir seks konkrete råd til stortingspolitikerne – les hele resolusjonen her:

 

Behovet for en helsepolitikk med fokus på forebygging har aldri vært større enn nå

Regjeringens Perspektivmelding 2017, Meld.St. 29 (2016-2017) beskriver i klare ord at vi i nær framtid vil få store utfordringer med å opprettholde dagens helse- og velferdstilbud for alle. Årsaken er blant annet et økende antall mennesker med behov for hjelp fra felleskapet.

Også blant ungdommer finner vi mange med fysiske og psykiske helseutfordringer. Store grupper lever et stillesittende liv foran skolebøker, TV og data, og møter ikke voksenlivet med en grunnhelse i stand til å takle livets krav i hjem og arbeidsliv.

Folkehelse påvirkes av mange årsaker. Utdanning og økonomi har stor betydning. Frafall fra skole gir også utfordringer på arbeidsmarkedet og effekter på fremtidig helse. Et samfunn som mister evnen til å tilby sine innbyggere grunnleggende velferdstilbud og hvor ikke alle kan delta er også et samfunn hvor forskjeller øker på alle plan og hvor evnen til selvforsørging svekkes for mange.

God helse for den enkelte er i stor grad den enkeltes ansvar. Men god helse for alle er alles ansvar. Grunnlaget for god helse legges i barndom og oppvekst. Det er derfor et stort politisk ansvar å legge til rette for at barn og unge tilbys rammer som fremmer god helse gjennom helse livsløpet.

Norsk Friluftsliv mener det er en viktig politisk oppgave å møte folkehelseutfordringene med forebygging og tidlig innsats. Det er fullt mulig å få det til. Det finnes mye erfaring og bred kompetanse på tiltak som virker. Fagmiljøer understreker særlig samfunnsnytten av å legge til rette for lavterskel fysisk aktivitet nær der folk bor. Tilrettelegging for friluftsliv er spesielt attraktivt. Erfaring viser også at aktivitetstilbud har stor effekt for voksne og eldre, og reduserer behov for helse- og omsorgstjenester.

Friluftslivsorganisasjonene store frivillige grupper med stor kompetanse på aktivitet og motivasjon, og som daglig legger til rette for et aktivt liv i natur. Denne ressursen kan benyttes mer. Men det trengs sterkere organisering og oppfølging av disse.

Norsk Friluftsliv ber Stortinget

  • Investere en friluftslivsmilliard til organisering av aktivitet for barn, unge og grupper med særlig behov
  • Sørge for at dagens anleggsmidler i større grad rettes inn mot lavterskel aktivitet for folk flest
  • Innføre minst en time fysisk aktivitet per dag i skole og barnehage, hvor naturen i større grad blir tatt i bruk som læringsarena
  • Bidra til at alle barn og unge får kulturell kompetanse til ferdsel i natur
  • Pålegge kommunene å sikre tilgang til naturområder i og i nærheten av boligområder og at god skjøtsel sikres i naturområder med stor belastning.
  • I større grad satse på frivilligheten som ressurs og samarbeidspartner i folkehelsearbeidet

 

Foto: Lene Stupstad

Del denne artikkelen