Ber fiskeriministeren spare friluftslivet

Publisert – Sist oppdatert 31.01.2020

Fiskeridirektoratet foreslår å etablere nullfiskesoner i deler av året for å beskytte den hardt pressede torskebestanden i Oslofjorden. Vi støtter et strengt vern av torsken, men mener det er viktig å ikke stenge store friluftsområder for alt annet fiske.

Skagerrak og Oslofjorden byr på friluftsopplevelser for om lag 40% av Norges befolkning, og er kanskje vårt desidert viktigste friluftslivsområde. Fritidsfiske er en viktig del av det friluftslivet som utøves i sjøen i dette området. Torsken har alltid vært viktig, og når torskebestandene nå er på et historisk lavmål er det bra at fiskerimyndighetene tar grep og foreslår et forbud mot å fiske torsk. Vi er sikre på at det er stor forståelse for et slikt nødvendig vern av torsken blant fritidsfiskerne også.

 

Se kart over forslag til  fiskeforbudsonene her

Unødvendig forbud mot annet fiske

Fiskeridirektoratet trekker fram at «det vil være umulig å kontrollere fisket i området hvis det skulle være tillatt å fiske etter andre arter enn torsk i gytefeltene. Derfor er det mest hensiktsmessig og effektivt for vernet at det innføres et forbud mot alt fiske i gyteperioden».

Vi mener dette er helt unødvendig, og det vil i urimelig grad ramme tusenvis av fritidsfiskere som fisker etter andre arter enn torsk. Vinter og vår er blant de mest attraktive periodene av året for fiske etter enkelte fiskearter, og tapet i rekreasjonsverdi vil være betydelig. De som eventuelt får torsk som bifangst vil uansett pålegges å sette den skånsomt tilbake i sjøen. Uavhengig hvilke tiltak som settes inn for å bevare torskebestanden er en avhengig av at befolkningen følger regelverket. God informasjon og kampanjer rettet mot befolkningen i kombinasjon med økt tilstedeværelse og oppsyn er et bedre tiltak enn det som nå foreligger.

Forståelige regler

Når lover og regler oppfattes som forståelige er friluftslivsbrukerne gode på oppfølging. Det er stor enighet blant fiskerne om at torsken i dette området sliter, og det kan derfor forventes at et forbud mot å fiske torsk vil overholdes. Her har vi tillit til fiskerne, på samme måte som vi har tillit til at de overholder minstemålbestemmelser, forholder seg til fredningssoner utenfor elvemunninger osv.

Store friluftslivsverdier

Det er store samfunnsøkonomiske gevinster av å legge til rette for det enkle friluftslivet i nærmiljøet. Å legge unødvendige restriksjoner på det fritidsfisket som ikke går ut over torskestammen mener vi derfor er svært uheldig. Gjennom regjeringens «Handlingsplan for friluftsliv» er det høstingsbaserte friluftslivet trukket fram som særlig verdifullt å videreføre og som en viktig del av arbeidet med forebyggende helsearbeid.

Undertegnede organisasjoner ber Fiskeriministeren nyansere forslaget om fredning i nullfiskesoner fra Fiskeridirektoratet slik at ikke alt fritidsfiske i områdene rammes. Vi ber også om å bli involvert i den framtidige forvaltningen av fritidsfisket i området, for å kunne bidra med god informasjonsspredning som skaper forståelse for fornuftige forvaltningstiltak, som eksempelvis nødvendigheten av å frede torsken i området.

​Norsk Friluftsliv ​Oslofjorden Friluftsråd ​Norges Jeger- og Fiskerforbund
​Lasse Heimdal, Generalsekretær ​Rune J. Svensson, direktør ​Espen Søilen, Generalsekretær​​

 

Del denne artikkelen