Årsmøteresolusjon: Et bærekraftig friluftsliv fram mot 2030

Publisert – Sist oppdatert 23.05.2022

Les resolusjonen som ble vedtatt på Norsk Friluftslivs årsmøte 5. mai 2022.

Følgende resolusjon ble vedtatt på Norsk Friluftslivs årsmøte torsdag 5. mai 2022.

Friluftsliv og naturopplevelser er viktige kilder til livskvalitet og helse, og har en naturlig plass i et bærekraftig samfunn. Samtidig har friluftslivets forbruk av klær og utstyr et stort miljøavtrykk. Framtidens friluftsliv må ta bedre hensyn til planetens tåleevne, og må balansere målet om å få flere til å drive friluftsliv mot hensynet til klima og natur.

Norsk Friluftslivs visjon er «Friluftsglede for flere – oftere». Denne visjonen gjelder både for de som lever nå, og for framtidige generasjoner. De frivillige friluftslivsorganisasjonene er viktige forvaltere av den norske friluftslivstradisjonen, og det er naturlig at vi som felleskap tar vår del av ansvaret for å skape et mer bærekraftig friluftsliv. Lavterskel naturopplevelser i nærheten av der folk bor er viktig for folks fysiske og psykiske helse og trivsel. Det enkle og naturvennlige friluftslivet kan også være en inngangsport til naturglede og økt forståelse for bærekraftig bruk og vern av naturen. Fordi naturen i utgangspunktet er åpen og gratis for alle, har den også stort potensial som inkluderingsarena, der sosiale forskjeller utjevnes. Det fremmer sosial bærekraft.

Verden står overfor to eksistensielle menneskeskapte kriser, en naturkrise og en klimakrise. Begge skyldes menneskelige inngrep og overforbruk av jordas ressurser. Nedbygging, endret arealbruk og for høyt forbruk av jordas ressurser er sammen med utslipp av klimagasser knyttet til både produksjon, transport og arealbruk og er en like alvorlig trussel, både mot natur og klima. FNs 17 bærekraftmål er en felles arbeidsplan for å løse de mange utfordringene verden står overfor i tiden framover. Målene tar for seg både miljø, klima og sosiale forhold. Norge jobber for å nå bærekraftmålene fram mot 2030, og vi ønsker at friluftslivet skal være en del av løsningen.

 

Norsk Friluftsliv og medlemsorganisasjonene vil fram mot 2030 arbeide for å

  • Redusere forbruket av friluftsutstyr og -klær, både gjennom å arbeide for bedre fellesskapsløsninger og sirkulærøkonomi som fremmer krav til kvalitet, deling og gjenbruk, og å inspirere til et friluftsliv som handler om opplevelser og ikke utstyr.
  • Redusere friluftslivets avtrykk på naturgrunnlaget, ved å fremme naturvennlig tilrettelegging og kanalisering av friluftsaktivitet, og inspirere og informere om sporløs ferdsel i naturen.
  • Stanse bit-for-bit nedbyggingen av naturen, ta vare på villmarka og sikre tilgang til grønne lunger der folk bor.
  • Senke terskelen for å delta i helsefremmende friluftsliv, og redusere sosial ulikhet i friluftslivet gjennom å styrke de frivillige friluftslivsorganisasjonenes inkluderingsarbeid.
  • Redusere transportutslipp knyttet til friluftsliv, ved å arbeide for økt bruk av klimavennlig transport, og redusere transportbehovet gjennom å tilrettelegge og fremme kortreiste opplevelser i nærmiljøet.

Del denne artikkelen