Anbefalinger om tiltak for å bedre funksjonshemmedes mulighet til friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) ga i 2003 ut en utredning med anbefalinger om tiltak for å bedre funksjonshemmedes mulighet til friluftsliv. Utredningen var et ledd i oppfølgingen av St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv ”Ein veg til høgare livskvalitet” (friluftslivsmeldingen). En arbeidsgruppe vurderte funksjonshemmedes ønsker om og muligheter til å drive friluftsliv. I utredningen foreslås… Read more »

Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) ga i 2003 ut en utredning med anbefalinger om tiltak for å bedre funksjonshemmedes mulighet til friluftsliv. Utredningen var et ledd i oppfølgingen av St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv ”Ein veg til høgare livskvalitet” (friluftslivsmeldingen). En arbeidsgruppe vurderte funksjonshemmedes ønsker om og muligheter til å drive friluftsliv. I utredningen foreslås tiltak for å bedre mulighetene. Arbeidsgruppen tar blant annet opp viktige utfordringer knyttet til prioritering av økonomiske ressurser, informasjon og opplæring, aktivitetstilbud, transporttilbud, adgangen til motorisert ferdsel i utmark, tilgang til personlige hjelpemidler, fysisk tilrettelegging og ivaretakelse av opplevelseskvaliteter. Arbeidsgruppen understreker betydningen av samarbeid og brukermedvirkning og trekker fram mulighetene for å utvikle et bedre aktivitetstilbud for funksjonshemmede i samarbeid mellom idrettsorganisasjonene, friluftslivsorganisasjonene og funksjonshemmedes organisasjoner.

Les utredningen her: Friluftsliv for funksjonshemmede: anbefalinger om tiltak for å bedre funksjonshemmedes mulighet til friluftsliv

Les også om utredningen og tiltak via Miljødirektoratet sine nettsider: Friluftsliv for funksjonshemmede

Del denne artikkelen