Alt om snøskuterforsøket

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Alt om regjeringens snøskuterforsøk: Regjeringen besluttet 19. juni å avvikle den omstridte forsøksordningen, og gå i gang med en lovprosess. 

Alt om regjeringens snøskuterforsøk: Regjeringen besluttet 19. juni å avvikle den omstridte forsøksordningen, og gå i gang med en lovprosess.  Beslutningen var et direkte resultat av at Sivilombudsmannen (SOM) ga medhold til FRIFO, DNT og Virke i deres klage. Lovforslaget ble sendt ut på høring 10. juli, med svarfrist 19. september.

 

Saken er oppdatert 21.november muntlig spørretime og svarbrev vedr. utredningsinstruksen fra KLD

 

Bakgrunn:

Den Norske Turistforeningen (DNT), Friluftslivets fellesorganisasjon («FRIFO») og Virke er imot prøveprosjektet. Etter vår vurdering foreligger det ikke hjemmel for å beslutte gjennomføring av forsøksordningen.

 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag («motorferdselloven») § 3 følger det at det ikke er tillatt med motorferdsel i utmark og vassdrag, med mindre annet følger av loven eller i vedtak med hjemmel i lov. Forbudet omfatter bl.a. snøscooterkjøring i utmark og vassdrag.

 

Lov om forsøk i offentlig forvaltning («forsøksloven») gir Kommunal- og regionaldepartementet hjemmel til å tillate forsøk i nærmere bestemte tilfeller. Forsøkene kan bl.a. innebære avvik fra gjeldende lover og forskrifter om hvordan staten, fylkeskommunen eller kommunene løser sine oppgaver

 

I 2001 innførte Kommunal- og regionaldepartementet, i samarbeid med Miljøverndepartementet, et forsøk for åtte kommuner som innebar en dispensasjon fra forbudet knyttet til motorferdsel i utmark. Formålet med forsøket var å vurdere om, og i tilfelle hvordan, plan- og bygningsloven og motorferdselloven burde endres for å gi bedre styring av motorferdsel i utmark. Forsøket var hjemlet i forsøksloven. Som bilag 1 følger en redegjørelse fra regjeringen om forsøksordningen.

 

I mars i år besluttet den rødgrønne regjeringen at ovennevnte forsøksordning skulle erstattes av  et nytt forsøk i 40 kommuner, hvor forsøksordningen skulle omhandle etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Det ble åpnet opp for at kommuner som ønsket å delta i ordningen kunne søke om slik deltakelse.

 

Stoltenberg II-regjeringen rakk ikke å avgjøre hvilke kommuner som skulle få delta i ordningen før den gikk av.  Regjeringen Solberg har i regjeringsplattformen, på side 46, uttalt at regjeringen vil «la kommunen forvalte motorisert ferdsel i utmark». I endringsproposisjonen for Statsbudsjettet for 2014  fremkommer det at regjeringen vil fjerne den rødgrønne regjeringens forslag om å bevilge 5 millioner kroner til kontroll av motorferdsel. Begrunnelsen for dette opplyses å være at regjeringen vil la kommunene forvalte motorisert ferdsel i utmark.

 

Fredag 15. november 2013 annonserte Miljøverndepartementet at den pågående forsøksordningen fra mars skulle utvides til å omfatte alle kommuner som hadde meldt sin interesse i å få delta i forsøket. Det var 105 kommuner som hadde søkt om å få delta, og forsøksordningen ble således besluttet å omfatte 105 kommuner.

 

Miljøverndepartementet har utarbeidet en standardisert forskrift som gir rammene for forsøket.  Kommuner som skal delta i forsøket vil måtte vedta forskriften, med eventuelle tilpasninger. Forskriften må så sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, via Miljøverndepartementet, for stadfesting. Etter en slik stadfesting vil det være tillatt å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i den aktuelle kommunen, under de i forskriften vedtatte forutsetninger.

 

FRIFO, DNT og Virke følger i hovedsak 3 spor i saken:

1. Juridisk – demokrati – vurdering av om forsøksloven kan benyttes,  lovprosess.

2. Sivilombudsmannen

3. Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite

 

Sentrale dokumenter i saken:

 

1.       Anmodning om møte med Klima- og miljøvernministeren vedr. motorferdsel (28.10. 2013)

2.       Pressemelding fra Miljøverndepartemenetet (15.11. 2013)

3.       Anmodning om hastemøte med klima- og miljøvernministeren (15.11. 2013)

4.       Klage over miljøverndepartementets forsøksordning, klage til  Sivilombudsmannen (25.11. 2013)

5.       Opprop motorferdsel fra grunneiere, sportsbransjen, hyttelauget, miljø- og frilufslivsorganisasjoner (02.12.2013)

6.       Brev til MD fra DNT Virke og Frifo innspill i MDs informasjonsbrev til forsøkskommunene (02.12.2012)

7.       MDs Infobrev til forsøkskommunene (03.12.2013)

8.       Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper (15.11 2013)

9.       Klage over miljøverndepartementets forsøksordning, brev fra Sivilombudsmannen (02.12.2013)

10.     Angående klage på miljøverndepartementets forsøksordning_svar til Sivilombudsmannen (03.12.2013)

11.     Svar fra Miljøverndepartementet på oppsettende virkning forsøksordning (03.12.2013)

12.     Brev til stortingspolitikerne – Snøscooterkjøring uten lovhjemmel ( 07.12. 2013)

13.     Miljøvernministerens svar på spørsmål fra Arbeiderpartiet (11.12.2013)

14.     Brev fra kontrollkomiteen til Statsråd Sanner (11.12.2013)

15.     Brev fra  Kommunal og Miljø til FK vedr  Fylkesmannens rolle i forsøksordningen med snøscooterløyper (13.12.2013)

16.     Sivilombudsmannen åpner sak brev sendt til MD (17.12.2013)

17.     Brev fra Elden ber om innsyn til Klima og miljødep (20.12 2013)

18.     Svarbrev  Klima og miljødep innsyn i dokumenter tilknyttet forsøk med snøscooterkjøring (13.12.2013)

19.     Svarbrev fra Sanner til Kontroll og konstitusjon (09.01.2014)

20.     Fra Kontroll og konstitusjonskomite til statsministeren (16.01.2014)

21.     Klage på avslag om innsynsrett sendt Sivilombudsmannen (20.01.2013)

22.     Skriftlig spørsmål fra Venstre til Tine Sundtoft vedr. avslag på innsyn i dokumenter forsøket (24.01. 2013)

23.     Innspill fra FRIFO DNT til Kontroll og konstitusjon vedr brev fra Jan Tore Sanner (20.01 2014))

24.     Svarbrev  fra Statsministeren på brev fra Kontoll- og konstitusjon (24.01.2014)

25.     Svarbrev fra Sanner på brev fra statsministeren om snoscooterkjoring (06.02.2014)

26a.   Svarbrev fra KLD vedr. klage fra FRIFO, DNT, og Virke  til Sivilombudsmannen (06.02. 2014) uten vedlegg.  Samme brev, inkl. vedlegg

26b.   Vedlegg 1. Evaluering av forsøksordning med snøscooterløyper

          Vedlegg 2. Vedlegg 2. Forsøk med snøscooterkjøring_signert

          Vedlegg 3. Høringsbrev forsøksordning mv. samt sammendrag av høringsuttalelser

          Vedlegg 4. Klage fra Fosen naturvernforening)

          Vedlegg 5. KMD brev 090114

          Vedlegg 6. Sak om forsøksordning for snøscooterkjøring

27.     Brev til Sivilombudsmannen angående snøscooterforsøk fra FRIFO DNT Virke (28.02.2014)

          Vedlegg 1. brev fra KLD til Miljø.dir Evaluering av forsøksordning med snøscooterløyper

          Vedlegg 2.  Høring – endringer i motorferdselregelverket mm

          Vedlegg 3. JC Elden  Innspill til Kontroll og konstitusjon vedr brev fra Sanner

 28.    Brev fra Sivilombudsmannen til KLD vedr merknader fra DNT VIrke FRIFO (6.mars. 2014)

 29.    Svarbrev fra KLD på brev fra DNT Virke og FRIFO 13. mars 2014

 30.    Brev fra SOM oversendelses brev og fremdrift 19. mars 2014

 31.    Brev fra SOM til KLD inkl brev til regjeringen 22 april  vedr. innsyn 7.mai 2014

 32.    Brev fra KLD ved Suntoft til Energi og miljøkomiteen  forsøket vil evalueres 15. mai 2014

 33.    Brev fra SOM til KLD vedr utsettelse 16.mai 2014

 34.    Brev fra KLD Informasjonsbrev til forsøkskommunene docx 4.juni 2014

 35.    Vurdering fra sivilombudsmannen 12. juni 2014

 36.    Innspill fra FRIFO og DNT  til statsråd Sundtoft prosess om endringer i motorferdselloven 27.juni 2014

 37.    Brev fra KLD Informasjonsbrev om avvikling av forsøket docx 1. juli 2014

 38.    Brev fra SOM oppfølging av uttalelse 23. juli 2014

 39.    Høring – bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring – forslag til endringer i lov  10. juli 2014

 40.    Brev til Sundtoft innspill til prosess om endringer i motorferdselloven 27. juni

 41.    Svar fra Sundtoft på brev sendt 27.juni 2014 motorferdselloven 15. aug 2014

 42.    Brev utsatt høringsfrist for forslag til endringer i motorfer 26. august 2014

 43.    Brev fra SOM oppfølgelse av uttalelse og høring motorferdsel 09.sept. 2014

 44.    Brev til KLD vedr utredningsinstruksen 15.sept. 2014

 45.    Svar fra KLD vedr utredningsinstruksen 21.okt. 2014

 

 

Juridiske betenkninger:

1.     Stortingets utredningskomite Besvarelse lokal forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag

2.     Elden betenkning forsøket med rekreasjonskjøring snøskuter (21.12.2013)

3.     Hegnar online Hodneland advokatselskap Snøscooterfrislipp (14.12.2013)

4.     Advokat Thommessen betenkning EØS rett Vinje kommune (17.12.2013)

 

Aktivitet på Stortinget:

Forslag:

2014- 04-23 Dok 8 Representantforslag motorfersel Ap og V

 

Skriftlige spørsmål:

Senterpartiet v/Pollestad Lenke til Stortinget

Kristelig Folkeparti v/Rigmor Andersen Eide Lenke til Stortinget

Arbeiderpartiet v/ Terje Aasland Lenke til Stortinget

Venstre v/Sveinung Rotevatn Lenke til Stortinget

Venstre v/Abid Raja Lenke til Stortinget

Senterpartiet v/Pollestad Lenke til Stortinget

Arbeiderpartiet v/Terje Aasland Lenke til stortinget

 

Spørretimespørsmål:

Sosialistisk venstreparti v/Heikki Holmås Lenke til Stortinget

Arbeiderpartiet v/ Kjell-Idar Juvik Lenke til Stortinget

 

 

Annet:

Lenke til: www.miljokommune.no og tema motorferdsel – en veiviser i kommunal planlegging og miljøforvaltning. Miljødirektoratets informasjonssider om forsøket.

 

Statens naturoppsyn film av ulovlig snøskuterkjøring fra helikopter i Telemark

 

Forsøkskommuner pr 25. april:

Alvdal, Ballangen, Balsfjord, Bardu, Beiarn, Bindal, Dovre, Drangedal, Dyrøy, Eidfjord, Engerdal, Etnedal, Evenes, Fauske, Flesberg, Flå, Folldal, Fosnes, Fyresdal, Gjerstad, Gol, Grane, Gratangen , Grong, Grue, Hattfjelldal, Hemnes, Hjartdal, Hol, Holtålen, Hægebostad, Høylandet, Inderøy, Karlsøy, Kautokeino, Krødsherad, Kvalsund, Kviteseid, Lavangen, Lesja, Lierne, Luster , Lødingen, Meråker, Midtre Gauldal, Målselv, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nes, Nesseby, Nesset, Nissedal, Nord-Fron, Nore og Uvdal, Nærøy, Oppdal, Os, Osen, Overhalla, Rana, Rendalen, Rennebu, Rindal, Rissa, Rollag, Røros, Røyrvik, Salangen, Saltdal, Selbu, Sigdal, Sirdal, Skånland, Snåsa, Steinkjer, Stor-Elvdal, Surnadal, Sør-Aurdal, Sørfold, Sørreisa, Tinn, Tokke, Tolga, Trysil, Tydal, Tynset, Valle, Vang, Vefsn, Verdal, Verran, Vestre Slidre, Vinje, Våler, Åfjord, Ål, Åmli, Åseral, Åsnes.

 

I tillegg har 3 kommuner trukket seg fra forsøket:

Hemsedal, Nord-Aurdal og Sjåk

 

Kommuner som ikke har avklart sin deltakelse:

Kvænangen, Narvik, Seljord og Sør-Varanger har fått utsatt frist til 30. april.

 

Totalt 108 kommuner.

Del denne artikkelen