Allemannsretten og et bærekraftig reiseliv

Publisert – Sist oppdatert 11.05.2023
Foto: Gard Eirik Arneberg

Naturen og allemannsretten utgjør grunnlaget for det norske friluftslivet. Samtidig har naturbasert reiseliv utviklet seg raskt de siste tiårene.

Den økte tilstrømmingen av besøkende fører med seg muligheter, men også utfordringer knyttet til slitasje på natur- og kulturverdier, og problemstillinger knyttet til  finansiering av fellesgoder. Det er viktig å finne gode løsninger som sikrer et bærekraftig reiseliv, samtidig som vi bevarer allemannsretten som et gratis fellesgode.

For å finne gode løsninger på disse utfordringene, satte regjeringen ned et offentlig utvalg, som nylig overleverte utredningen Leve og oppleve – reisemål for en bærekraftig fremtid. Norsk Friluftsliv er glad for at utvalget der understreker at det er viktig å opprettholde allemannsretten som et gratis fellesgode.

Vi deler videre utvalgets bekymringer for manglende ressurser til å håndtere utfordringene som endringene i reiselivet fører med seg. Norsk Friluftsliv støtter derfor forslaget om å innføre en ny modell for organisering av bærekraftige reisemål i Norge. Utvalget foreslår at det bør etableres en reisemålsledelse forankret i kommunene, der disse får ansvaret for den strategiske besøksforvaltningen. Finansieringen skal skje gjennom besøksbidrag, som hentes inn nasjonalt, men forvaltes lokalt og regionalt. Dette mener vi er et konstruktivt forslag som kan bidra til finansiering av fellesgoder, samtidig som man unngår lokale avgiftsinnkrevinger.

Det er et offentlig ansvar å finansiere nødvendige tiltak der allemannsretten er truet på grunn av stor belastning. Samtidig har også reiselivsnæringen et ansvar for å bidra til finansiering av nødvendige tilretteleggingstiltak i naturområder med stor turistvirksomhet.

For å sikre at allemannsretten blir ivaretatt, må informasjon, tilrettelegging og kanalisering prioriteres framfor ferdselsforbud. Det samme prinsippet må følges når det gjelder sikkerhet.

«Tur etter evne, på eget ansvar» er et sentralt prinsipp i den norske friluftslivskulturen, som det er viktig å verne om. Norsk Friluftsliv er derfor imot forslag fra utvalget om å gi kommunene anledning til å stenge av et friluftslivsområde for ferdsel av sikkerhetshensyn.

Det er også viktig å bevare friluftslivsorganisasjonenes tradisjon og kultur for utdanning av tur- og aktivitetsledere på ulike nivåer. En eventuell framtidig nasjonal godkjenningsordning for guider og turledere, som utvalget foreslår, må etter Norsk Friluftslivs syn, ikke gjøre det vanskelig for det store tilbudet av opplæring og aktiviteter som allerede tilbys av friluftslivsorganisasjonene.

Utvalget foreslår videre å innføre en nasjonal autorisasjonsordning for organisert virksomhet i nasjonalparker. Dersom en slik autorisasjonsordning også vil omfatte frivilligheten, mener Norsk Friluftsliv det vil true friluftslivsorganisasjonenes virksomhet og utvikling og rokke ved hele den norske, frivillige friluftslivstradisjonen.

Friluftsloven åpner i dag for å kunne kreve en rimelig avgift for å dekke kostnader knyttet til opparbeidelse og drift av spesielt tilrettelagte områder, herunder tilknyttede parkeringsplasser. Norsk Friluftsliv mener det er prinsipielt viktig at det ikke åpnes for å kunne kreve inn avgift som kan brukes til tilrettelegging av stier og løyper, noe utvalget antyder som en mulighet. En slik løsning vil stride mot prinsippet om at allemannsretten og fri ferdsel som er et gratis fellesgode. Dette er ikke til hinder for frivillige bidragsordninger.

Del denne artikkelen