kart
kart

60 kommuner har kartlagt friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

– Ved å kartlegge og verdsette friluftsområdene får kommunen bedre oversikt over hvilke muligheter som finnes, hvilke områder som brukes mye og hva som bør tas vare på – og muligheter for å få flere ut i naturen. Friluftsliv er ekstremt viktig både for trivselen, miljøet og folkehelsen i kommunen, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i… Read more »

– Ved å kartlegge og verdsette friluftsområdene får kommunen bedre oversikt over hvilke muligheter som finnes, hvilke områder som brukes mye og hva som bør tas vare på – og muligheter for å få flere ut i naturen. Friluftsliv er ekstremt viktig både for trivselen, miljøet og folkehelsen i kommunen, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Omlag 60 norske kommuner har så langt kartlagt sine friluftslivsområder – og 104 er i gang, i følge tall fra Miljødirektoratet. Et viktig mål med kartleggingen er få enda flere ut i naturen, og Norsk Friluftsliv oppfordrer derfor flere til å sette i gang.

Se hvilke kommuner som har eller er i gang med å kartlegge friluftslivsområder (liste)

Se oversiktskart

Mer friluftsliv gir bedre helse og økt livskvalitet, og de viktigste områdene er der folk bor. Regjeringen har som mål at flest mulig av landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftslivsområder innen 2018.

I følge Miljødirektoratet har så langt om lag en tredjedel av landets kommuner gjort kartleggingen eller kommet i gang ved årsskiftet, men det haster med å komme i gang dersom alle skal rekke det innen fristen.

Hvorfor kartlegge? 
– Vi håper alle kommuner som ikke har begynt nå går i gang med å kartlegge og verdsette sine naturområder. Kartlegging gjør også at viktige friluftslivsområder kan sikres for fremtiden, og at utbyggere ikke kaster bort tid på å prosjektere i områder som kommunen ser er verdifulle for friluftslivet. Kartleggingen gir også oversikt over områder som kan være aktuelle for sikring ved hjelp av statlige midler, og det gir også et godt grunnlag for utarbeiding av sti- og løypeplaner som vedlegg til kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Kartleggingen er også et godt grunnlag for vurdering av søknader om spillemidler til friluftslivsformål.

-Kommunene har et ansvar for folkehelse, og friluftsliv er en enkel måte å forebygge livsstilssykdommer på. Friluftsliv er tilgjengelig for alle og krever lite utstyr, det gir fysisk aktivitet, det fjerner bekymringer og virker stressdempende. Folkehelsegevinsten ved et aktivt friluftsliv er betydelig – og særlig viktige er områder nær der folk bor, sier Heimdal.

Bodø kommune har gått ekstra nøye til verks med 755 registrerte friluftslivsområder. 
– Denne dokumentasjonen gjør det mulig å sikre viktige friluftslivsarealer, både i byen hvor man utøver det nære friluftslivet, i fjellområdene og langs sjøen. Før man fikk kartlagt friluftslivsområdene var vurderingen av ulike hensyn i arealplanleggingen basert på tilfeldige innspill gjennom høringsuttalelser. Nå har man derimot konkret dokumentasjon gjennom et verktøy med eget temakart for friluftsliv i arealplanverktøyet. Det er et særlig viktig verktøy i spørsmål om hytteutbygging, sier byplansjef i Bodø, Annelise Bolland.

Bergen er i gang: – Bergen er en stor kommune med mange og varierte friluftslivsområder – dette ønsker vi å fremheve gjennom arbeidet med å kartlegge og verdsette. Når kartleggingsarbeidet blir ferdig til sommeren 2016, vil dette være et viktig kunnskapsgrunnlag for kommunens administrasjon og politikere i framtiden. Vi er godt i gang, og innen den tid regner vi med å ha fått kartlagt omtrent 500 store og små friluftslivsområder i Bergen kommune. Vi ønsker å legge til rette for at publikum i større grad skal bli klar over friluftslivsområdene i nærmiljøene, sier Gunvar Mikkelsen fra Grønn etat i Bergen kommune.

-Med mer kunnskap kan man gjøre bedre valg i arealplanleggingen. Det betyr ikke at friluftslivet alltid vinner. Men det blir lettere å gjøre gode, bevisste vurderinger, og ikke minst å utvikle gode friluftslivsområder for innbyggerne i norske kommuner.

-Vi er opptatt av at de frivillige friluftslivsorganisasjonene blir tatt med i arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene, de sitter med en unik erfaring og oversikt, understreker Heimdal.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en metode som er løftet fram i nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv og Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder.

Les mer om kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder

kart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del denne artikkelen