elg
elg

Ber regjeringen opprettholde en helhetlig viltforvaltning

Publisert – Sist oppdatert 12.05.2020

Regjeringen vil flytte forvaltningen av høstbare viltarter til Landbruks- og matdepartementet. Norges Jeger- og Fiskerforbund mener dette er en svært dårlig løsning og ber regjeringen stoppe flytteplanene.

– Man kan ikke forvalte viltarter uten god kunnskap om artenes leveområder og økosystem. En helhetlig forvaltning er en forutsetning, og en styrke, for å kunne forvalte våre viltarter på en god og bærekraftig måte i et langsiktig perspektiv slik at de produserer et høstingsverdig overskudd, sier generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Espen Søilen.

– Det er dette overskuddet som gir grunnlag for våre jakt- og fangsttradisjoner og bringer rundt 200 000 jegere ut i naturen for å høste kortreist, økologisk viltmat hvert år. Hvis vi ikke lenger skal se ting i sammenheng, får vi både en dårligere og dyrere forvaltning. Dette er det motsatte av forenkling, sier Søilen, som anmoder regjeringen om å stanse den planlagte overføringen umiddelbart.

– Viktig med helhetlig forvaltning

NJFF mener det fremstår urimelig at forvaltningen av de høstbare viltartene skal ligge i et annet departement enn i det departementet som også skal forvalte de andre viltartene og naturgrunnlaget forøvrig. 

– For NJFF er det viktig at vi fortsatt skal ha en artsforvaltning som tar utgangspunkt i å forvalte artenes leveområder, og de økosystemene de er en del av på en helhetlig måte, sier Søilen, som anmoder regjeringen om å stanse den planlagte overføringen umiddelbart. 

– Alt henger sammen med alt

Norges Jeger- og Fiskerforbund støtter ikke regjeringens beslutning, og stiller seg undrende til forslaget.

– En oppsplitting av forvaltningen av våre viltarter mellom to departementer, ut fra kriteriet om de er høstbare eller ikke, er å reversere denne utviklingen, og å ta arter ut av en sammenheng. Vi vil også oppleve at forvaltningen av arter kan veksle mellom to departementer, sier Espen Søilen, og minner om at alt henger sammen med alt.

Frykter kompetansen svekkes

NJFF får støtte fra paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv, som mener at forslaget vil føre til at vi blir mer sårbare for klimaeffekter og andre påvirkninger, fordi man ikke vil se forvaltningen under ett.

Organisasjonen for 16 norske friluftslivsorganisasjoner, med nærmere én million medlemsskap, frykter at flyttingen vil føre til at forvaltningskompetansen svekkes.

– Utvikling og vedlikehold av spisskompetanse er viktige faktorer for en vellykket forvaltning. Det motsatte er en modell der det er hvorvidt arten står oppført på listen over jaktbare arter, som skal avgjøre hvilken del av forvaltningsapparatet som skal ha forvaltningsansvaret. Å splitte forvaltningsansvaret, og i ytterste konsekvens flytte det fram og tilbake mellom ulike departementer, er ikke en løsning vi støtter opp om, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Del denne artikkelen